Kết quả thực hiện và giải pháp phát triển chuỗi liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

13/02/2023 - 08:16 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh được đánh giá phù hợp xu thế phát triển nông nghiệp tại địa phương, phù hợp với nhu cầu của đa số các hợp tác xã, nông hộ sản xuất nông nghiệp tại địa bàn. Khi triển khai chính sách, đa số các nông hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã đều nhiệt tình hưởng ứng và mong muốn được tham gia vào các chuỗi liên kết. Trong điều kiện giá cả, thị trường nông sản còn bấp bênh, giá vật tư nông nghiệp ngày một tăng cao thì nhu cầu tham gia chuỗi liên kết của người dân cần thiết hơn lúc nào hết.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm thực hiện, qua đó đã giúp các chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân nắm bắt tình thần chính sách hỗ trợ của tỉnh về khuyến khích, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.Trong năm 2022, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt 05 mô hình, dự án liên kết cấp tỉnh được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2024. Các nội dung hỗ trợ: Tư vấn xây dựng liên kết; hỗ trợ máy móc thiết bị, hạ tầng phục vụ liên kết; vật tư phân bón, thức ăn; xây dựng nhãn hiệu sản phẩm; đánh giá, chứng nhận VietGAP, GlobalGAP.

Cụ thể: Quyết định số 3602/QĐ- UBND ngày 22/11/2022 phê duyệt Dự án liên kết của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Cacao Thành Đạt;  Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 về phê duyệt Mô hình liên kết điểm của Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lá Xanh, huyện Long Điền;  Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 về phê duyệt Mô hình liên kết điểm sản xuất và tiêu thụ thanh long của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Bà Rịa – Vũng Tàu;  Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 về phê duyệt hỗ trợ Mô hình liên kết điểm sản xuất và tiêu thụ Tôm thẻ chân trắng của Hợp tác xã Chợ Bến, huyện Long Điền; Quyết định số 4006/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 về việc phê duyệt hỗ trợ Dự án liên kết tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ Bưởi da xanh của Hợp tác xã Bưởi da xanh Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách liên kết trong năm 2022 cũng được chú trọng: Đã phối hợp với 05 địa phương tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND (Cụ thể: TX. Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, huyện Long Điền, TP. Bà Rịa, TP.Vũng Tàu) cho các đối tượng là cán bộ địa phương, người nông dân, doanh nghiệp và Hợp tác xã; hỗ trợ báo cáo viên tham gia các lớp tuyên truyền kiến thức về sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2022 do Hội nông dân chủ trì từ ngày 05-08/7/2022; tổ chức Hội nghị cấp tỉnh phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 với hơn 100 đại biểu tham dự vào ngày 03/8/2022.

Ngoài ra, Chi cục PTNT đã chỉnh sửa, biên soạn nội dung và xin giấy phép xuất bản, in ấn 3.600 cuốn sổ tay để cấp phát cho các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đến các đôi tượng thụ hưởng; Tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình chuỗi liên kết tại tỉnh  Sơn La; tổ chức khảo sát thực tế 03 chuỗi liên kết: Chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ bưởi của Hợp tác xã Bưởi da xanh Hắc Dịch; Chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ Thanh long của Hợp tác xã Nông nghiệp CNC Bà Rịa – Vũng Tàu; Chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ Tôm của Hợp tác xã Chợ Bến; Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát từ ngày 12/7/2022-15/7/2022 về tình hình thực hiện Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND tại các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các địa phương, từ đó có cách giải quyết và hỗ trợ kịp thời.

Trong năm 2023, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chính sách về phát triển liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn sẽ sớm triển khai các nhiệm vụ được phê duyệt theo Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh, đẩy nhanh, xử lý sớm các thủ tục hành  chính trình duyệt hỗ trợ dự án, kế hoạch, mô hình liên kết cấp tỉnh; Tiếp tục hỗ trợ 05 chuỗi liên kết đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2022; Tìm hiểu, tham mưu giới thiệu các đơn vị liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện kết nối các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với đơn vị tiêu thụ; Hỗ trợ báo cáo viên hướng dẫn triển khai chính sách liên kết tại buổi hội nghị, tập huấn cấp huyện; Tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức cấp huyện tham quan học tập kinh nghiệm về mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Lài Nguyễn-Chi cục Phát triển nông thôn