Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Kế hoạch thực hiện năm 2021

02/03/2021 - 09:27 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020. Đến cuối năm 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã đạt được một số kết quả như sau:

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 45/45 xã được phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay, toàn tỉnh có 39/45 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 38/45 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 84,4%. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 60 triệu đồng/người/năm. Tổng số hộ nghèo theo chuẩn quốc gia đạt 0.24 %.

Hiện nay có 07 xã đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2019; 11 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020 cơ bản đã đạt 15/15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao (trong đó 09 xã đã được Đoàn thẩm định của tỉnh thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh tổ chức họp, bỏ phiếu, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; 02còn lại đang hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thẩm định).

Thành phố Bà Rịa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; 02 huyện Long Điền, Đất Đỏ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thị xã Phú Mỹ hoàn thành xây dựng nông thôn mới cho 5/5 xã, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 266/TTr-UBND ngày 28/12/2020 trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, đề nghị xét, công nhận Thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2020.

Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cho 21 sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020.

Tổng số tiêu chí đạt của 45 xã xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2020 là 827 tiêu chí, trung bình 18,37 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí.

Trong năm 2020, trên cơ sở Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/12/2016 về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phường, xã đã tổ chức phát động các Phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Thông qua thực hiện Phong trào thi đua“Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động được sức dân và hệ thống chính trị cùng tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đời sống nhân dân tại khu vực nông thôn ngày càng được nâng cao, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm được tăng cường; vận động, động viên nhân dân cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội.

Triển khai Phong trào thi đua “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới’’ năm 2020.

Để triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2021, căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 về Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như sau:

+ Số xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 là 06 xã: (Bàu Chinh, Đá Bạc, Suối Rao, Sơn Bình huyện Châu Đức; Tân Lâm, Bình Châu huyện Xuyên Mộc), nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn lên 45/45 xã, đạt 100%.

+ Số xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 6 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 24/45 xã, đạt 53,3%.

+ Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Thị xã Phú Mỹ được Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Huyện Châu Đức có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Xuyên Mộc có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là 6 đơn vị.

+ Tổ chức đánh giá, phân hạng cho 25 sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Nâng tổng số sản phẩm của tỉnh được đánh giá phân hạng là 46 sản phẩm.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch và nội dung, các giải pháp triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để đến cuối năm 2021, tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 83%.

Phối hợp thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn,... ; Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án, dự án của tỉnh nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân nông thôn, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội; tạo điều kiện cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được hưởng lợi các dịch vụ công của Nhà nước.

Tổ chức thực hiện ký giao ước thi đua năm 2021 trong các phong trào xây dựng nông thôn mới rộng khắp giữa các địa phương, thôn xóm, hộ dân, đơn vị trên địa bàn. Xem xét, khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Hội nghị tổng kết Chương trình năm 2021./.

                                                                                    HTN-NTM