KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

13/07/2023 - 14:08 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 5/5/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 là: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu số xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 05 xã (xã Hòa Hiệp của huyện Xuyên Mộc; xã Xuân Sơn, Bình Giã, Bình Trung của huyện Châu Đức; xã Long Sơn của thành phố Vũng Tàu), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 35/47 xã, đạt 74.46%. Phấn đấu số xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 05 xã (xã An Nhứt, An Ngãi của huyện Long Điền; xã Long Tân của huyện Đất Đỏ; xã Suối Nghệ của huyện Châu Đức; xã Bưng riềng của huyện Xuyên Mộc). Thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022. Huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tổ chức đánh giá, phân hạng cho 30 sản phẩm của các địa phương trong năm 2023, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh là 119 sản phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được một số kết quả như sau:

* Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh đã tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh: Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình các cấp; Ban hành các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; Tổ chức công tác truyền thông, tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước Chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

* Đối với cấp xã: Tính đến cuối tháng 6/2023, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 47/47 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% trong đó 30/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 63,8%. Đối với 5 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, đến nay đã có 01 xã (Long Sơn) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao đang được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định để nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

* Đối với cấp huyện: Đến nay toàn tỉnh có 6/8 đơn vị cấp huyện (huyện Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 75%. Thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ đang tiếp tục thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.


Hình ảnh: Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉn h- Trưởng BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình MTQG quý I/2023.

* Về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP: Tính đến cuối tháng 6/2023, toàn tỉnh hiện nay có 91 sản phẩm nông nghiệp của 45 chủ thể đã được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên (trong đó có 89 sản phẩm của 43 chủ thể đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, gồm: 62 sản phẩm đạt 4 sao và 27 sản phẩm đạt 3 sao; Có 02 sản phẩm của 02 chủ thể đã được UBND cấp huyện đánh giá và công nhận sản phẩm đạt 3 sao). Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường và được người tiêu dùng tín nhiệm; được giới thiệu kinh doanh trên các trang mạng thương mại điện tử và các chuỗi cửa hàng siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh.

* Về huy động nguồn lực: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt 3.860.932 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn ngân sách nhà nước: 1.643.705 triệu đồng, chiếm 42,57%.

+ Ngân sách tỉnh: 535.826 triệu đồng, chiếm 13,87%.

+ Ngân sách huyện: 1.107.879 triệu đồng, chiếm 28,69%.

- Vốn lồng ghép: 494.165 triệu đồng, chiếm 12,79%.

- Vốn tín dụng: 1.455.706 triệu đồng, đạt 37,70%.

- Vốn doanh nghiệp: 136.556 triệu đồng, đạt 3,53%.

- Huy động đóng góp của nhân dân: 130.800 triệu đồng, đạt 3,38%.

* Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trong năm 2023:  Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong 6 tháng cuối năm 2023 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 5/5/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Theo đó đối với các Sở, ban, ngành: Căn cứ, mục tiêu nhiệm vụ của Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, tổ chức thẩm định, thẩm tra đồng thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc cho các địa phương nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Đối với các Sở, ban, ngành phụ trách hướng dẫn các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh tiếp tục rà soát và có văn bản gửi các Bộ, ngành chủ quản có liên quan xin ý kiến hướng dẫn cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, làm cơ sở để các huyện hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận huyện nông thôn mới nâng cao.

* Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Ủy ban nhân dân các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, thành phố Vũng Tàu hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 (xã Hòa Hiệp của huyện Xuyên Mộc; xã Xuân Sơn, xã Bình Giã, xã Bình Trung của huyện Châu Đức; xã Long Sơn của thành phố Vũng Tàu) phối hợp với các Sở, ngành phụ trách hướng dẫn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn thành các tiêu chí, tổ chức đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

- Ủy ban nhân dân các huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 (xã An Nhứt, An Ngãi huyện Long Điền; xã Long Tân huyện Đất Đỏ; xã Suối Nghệ huyện Châu Đức; xã Bưng Riềng huyện Xuyên Mộc) phối hợp với các Sở, ngành phụ trách hướng dẫn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn thành các tiêu chí, tổ chức đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

- Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để phục vụ cho Đoàn thẩm định Trung ương tổ chức thẩm tra xét, công nhận huyện Côn Đảo đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu trong Qúy IV/2023, thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022.

- Ủy ban nhân dân huyện Long Điền và Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ căn cứ Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao chưa đạt. Phấn đấu trong quý IV/2023 hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, xét, công nhận huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

                                                                                 HTN (tổng hợp)