Kết quả kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức

22/11/2023 - 10:47 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐCTMTQG ngày 20/9/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về kiểm tra, giám sát và đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ ngày 27/10/2023 đến ngày 9/11/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức Đoàn đi kiểm tra, giám sát và đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn các huyện: Long Điền (ngày 27/10/2023), Đất Đỏ (ngày 27/10/2023), Xuyên Mộc (31/10/2023), Châu Đức (9/11/2023). Tham dự Đoàn kiểm tra, giám sát gồm có các Sở, ban, ngành phụ trách các tiêu chí xây dưng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể. Kết quả kiểm tra, giám sát như sau:

* Về Công tác chỉ đạo điều hành: Cấp ủy, chính quyền UBND các huyện, UBND các xã trên địa bàn các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức theo thẩm quyền được phân công đã có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình đầy đủ, kịp thời và đáp ứng được tiến độ triển khai Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025. Đã kịp thời thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện, cấp xã và ban hành quy chế hoạt động cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên trong Ban Chỉ đạo.


* Về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 (tính tại thời điểm kiểm tra, giám sát):

- Đối với huyện Long Điền 5/5 xã trên địa bàn huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đáp ứng theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Cơ bản đã đạt các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với 02 xã An Nhứt và An Ngãi; đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

-  Đối với huyện Đất Đỏ 6/6 xã trên địa bàn huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đáp ứng theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; Cơ bản đã đạt các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Long Tân; đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

- Đối với huyện Xuyên Mộc:  Bộ tiêu chí xã nông thôn mới: Cơ bản 12/12 xã đã đạt từ 17 tiêu chí trở lên. Đối với các tiêu chí chưa đạt, UBND huyện Xuyên Mộc phấn đấu để hoàn thành tiêu chí trong quý IV/2023 và quý I/2024. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, huyện nông thôn mới: Xã Bưng Riềng (đạt 18/19 tiêu chí), xã Xuyên Mộc (đạt 15/19 tiêu chí), xã Bàu Lâm (đạt 15/19 tiêu chí), xã Phước Thuận (đạt 14/19 tiêu chí), xã Hòa Bình (19/19 tiêu chí); Đối với các tiêu chí chưa đạt, UBND huyện Xuyên Mộc phấn đấu để hoàn thành tiêu chí trong quý IV/2023 và quý I/2024. Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023: Xã Hòa Hiệp đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, tính đến cuối tháng 10/2023, xã Hòa Hiệp đạt 17/19 tiêu chí NTM nâng cao, nhưng do tiêu chí số 19. Quốc phòng và An ninh không đạt nên xã Hòa Hiệp sẽ không thể hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2023. Bên cạnh đó, 02 xã Hòa Hưng và Bông Trang qua rà soát cơ bản đã đạt 16/19 tiêu chí nâng cao và có khả năng hoàn thành 03 tiêu chí còn lại trong năm 2023. Vì thế UBND huyện đã bổ sung 02 xã trên vào mục tiêu các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào kế hoạch phấn đấu của huyện trong năm 2023 (theo Thông báo kết luận số 2019/TB-UBND ngày 02/11/2023 của UBND huyện Xuyên Mộc). Cơ bản đã đạt các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Bưng Riềng; đã đạt 8/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

- Đối với Huyện Châu Đức: Bộ tiêu chí xã nông thôn mới: Qua rà soát 15/15 xã của huyện đều đạt từ 16 đến 19 tiêu chí. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, huyện nông thôn mới: Xã Nghĩa Thành (đạt 19/19 tiêu chí), xã Bình Ba (đạt 19/19 tiêu chí), xã Xà Bang (đạt 19/19 tiêu chí), xã Cù Bị (đạt 19/19 tiêu chí), xã Láng Lớn (đạt 19/19 tiêu chí), xã Kim Long (đạt 19/19 tiêu chí), xã Quảng Thành (đạt 19/19 tiêu chí), xã Bình Giã (đạt 19/19 tiêu chí), xã Bình Trung (đạt 19/19 tiêu chí), xã Xuân Sơn (đạt 19/19 tiêu chí), xã Sơn Bình (UBND huyện Châu Đức đã có văn bản xin bổ sung vào kế hoạch thực hiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại văn bản số 4356/UBND-NN ngày 26/10/2023, đến nay đã đạt 19/19 tiêu chí), xã Suối Nghệ (đạt 17/19 tiêu chí), xã Đá Bạc (đạt 15/19 tiêu chí); xã Suối Rao (đạt 16/19 tiêu chí), xã Bàu Chinh (đạt 16/19 tiêu chí). Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu: Năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Đức chọn xã Suối Nghệ để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên đến nay xã Suối Nghệ còn vướng chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và chỉ tiêu về tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm chưa đạt, riêng chỉ tiêu về môi trường chưa giải quyết dứt điểm các trường hợp ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây ra mà người dân, cử tri, báo chí đã phản ánh nên chưa đủ điều kiện lập hồ sơ trình xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. UBND huyện Châu Đức đã có văn bản số 4356/UBND-NN ngày 26/10/2023 gửi UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, trong đó để nghị điều chỉnh đưa xã Suối Nghệ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 và đề nghị bổ sung 4 xã: Nghĩa Thành, Bình Ba, Xà Bang, Cù Bị vào kế hoạch xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. UBND huyện Châu Đức cũng đã có văn bản số 7331/UBND-VP ngày 9/11/2023 gửi các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và Đảng ủy các xã xây dựng nông thôn mới khẩn trương tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới trên địa bàn huyện. Đối với 4 xã: Nghĩa Thành, Bình Ba, Xà Bang, Cù Bị, UBND huyện xin bổ sung vào kế hoạch xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đến nay cả 4 xã qua rà soát đều đã đạt các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025; cơ bản đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

* Về Kết quả huy động (giải ngân) nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc:

- Kết quả phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023: Căn cứ theo quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 và số 1773/QĐ-UBND ngày 28/7/2023, năm 2023 gồm 213 dự án, tổng vốn bố trí 1.086.001 triệu đồng, cụ thể:

+ Huyện Xuyên Mộc: 72 dự án với 392.209 triệu đồng.

+ Huyện Châu Đức: 38 dự án với 160.902 triệu đồng.

+ Huyện Đất Đỏ: 59 dự án với 356.671 triệu đồng.

+ Huyện Long Điền: 44 dự án với 176.219 triệu đồng.    

- Tình hình giải ngân: Theo báo cáo của các chủ đầu tư, giá trị vốn đã giải ngân đến ngày 31/10/2023 là 343.730 triệu đồng, đạt 31,65% kế hoạch vốn năm 2023, cụ thể:

+ Huyện Xuyên Mộc: giải ngân 113.554 triệu đồng, đạt 28,95% kế hoạch;

+ Huyện Châu Đức: giải ngân 42.078 triệu đồng, đạt 26,15% kế hoạch;

+ Huyện Đất Đỏ: giải ngân  104.942 triệu đồng, đạt 29,42% kế hoạch;

+ Huyện Long Điền: giải ngân 83.156 triệu đồng, đạt 45,31% kế hoạch;

* Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu trong năm 2023 theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 5/5/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cần thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

 - Đề nghị UBND tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý bổ sung vào Kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với 01 xã nâng cao (xã Sơn Bình) và 04 xã kiểu mẫu (xã Nghĩa Thành, Bình Ba, Xà Bang, Cù Bị) của huyện Châu Đức. Nội dung này UBND huyện Châu Đức đã có văn bản đề xuất trình UBND tỉnh tại Công văn số 4356/UBND-VP ngày 26/10/2023.

- Đề nghị các Sở, ban, ngành phụ trách các tiêu chí nông thôn mới các cấp: Cần chủ động hướng dẫn các phòng, ban của huyện Châu Đức và Xuyên Mộc tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu chưa đạt đồng thời nghiệm thu các tiêu chí để hai huyện sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Chủ động hướng dẫn các phòng, ban của huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền hoàn thiện hồ sơ minh chứng để tổ chức thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện. Triển khai tổ chức việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn hai huyện để đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra.

- Đề nghị UBND huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu chưa đạt và hoàn thiện hồ sơ đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 theo đúng quy định, trình tự, thủ tục tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2023 để tổ chức thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đồng thời đề nghị hai huyện rà soát kỹ, có lộ trình phù hợp để đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong các năm tiếp theo tránh trường hợp xin điều chỉnh, bổ sung gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh.

- Đề nghị UBND Long Điền và huyện Đất Đỏ chỉ đạo các phòng, ban phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới các cấp của hai huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ minh chứng để phục vụ cho Đoàn thẩm tra của tỉnh tổ chức thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, xét, công nhận huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 theo đúng Kế hoạch đã đề ra.

- Đề nghị UBND các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 đã được bố trí tại Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 và Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo đến cuối năm 2023 tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch.

- Đề nghị Chủ tịch UBND huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc tiếp tục duy trì các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao nhằm giữ vững và là cơ sở để năm 2025 tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

                                              Huyền Trang-VPĐP NTM tỉnh (tổng hợp)