Kế hoạch truyền thông bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022

01/04/2022 - 09:32 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn, hiệu quả, giảm tối đa lượng hóa chất độc hại thải ra môi trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-SNN ngày 23/03/2022 về truyền thông bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo kế hoạch sẽ tổ chức 13 lớp tập huấn với số lượng 45 người/lớp hướng dẫn thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật đối với các cơ sở sản xuất trồng trọt trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; Đồng thời dán 136 tờ rơi, tổ chức 03 buổi lễ phát động thu gum bao gói bảo vệ thực vật tại huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền

Bên cạnh đó, nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ một số mô hình xử lý môi trường có hiệu quả, kế hoạch cũng sẽ tổ chức 01 Hội thảo bàn giải pháp xử lý môi trường trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp về vấn đề xử lý nước thải, rác thải, chất thải trong hoạt động sản xuất ở khu vực nông thôn đặc biệt đối với lĩnh vực ngành nghề nông thôn; qua đó chia sẻ giới thiệu, phổ biến những mô hình có hiệu quả trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, bảo vệ môi trường.

  Ngoài ra, nhằm hướng đến phát triển thủy sản bền vững và thân thiện môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái, quản lý tốt sức khỏe động vật thủy sản, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, năm 2022 sẽ tổ chức 04 lớp Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm Pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản với đại diện các cơ sở, hộ dân sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện/thành phố/thị xã, cán bộ phụ trách quản lý nông nghiệp/thủy sản tại địa phương…

                                                                    VTH