Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

13/03/2024 - 10:49 | Văn bản quy phạm pháp luật

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) theo định hướng phát triển bền vững; ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; mở rộng quy mô, thu hút nông dân, người sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tham gia, đưa HTXNN trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở khu vực nông thôn; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; tăng thu nhập cho người nông dân; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện, động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Ngày 05/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo kế hoạch, mục tiêu cục thể đến năm 2025 phấn đấu đạt:

- Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 60% trở lên; trong đó có ít nhất 30% hợp tác xã nông nghiệp tham gia chuỗi liên kết.

- Xây dựng tối thiểu 05 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu có trên 30% hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

- Phấn đấu có khoảng 30% cán bộ quản lý HTXNN (Ban giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) được đào tạo nghề giám đốc hợp tác xã nông nghiệp theo chương trình đào tạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ sở đào tạo khác; ưu tiên đào tạo lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia quản lý, điều hành Hợp tác xã Nông nghiệp.

- Tập huấn, nâng cao năng lực cho 70% cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp về kiến thức quản lý và nghiệp vụ chuyên môn.

- Hình thành mạng lưới khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Lài Nguyễn – Chi cục PTNT  ( Nguồn Quyet định số 584/QĐ-UBND)