Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

23/11/2021 - 15:47 | Văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích: Cụ thể hóa nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của Đề án phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Yêu cầu: Việc triển khai Kế hoạch phải đồng bộ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung Đán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

II. Mục tiêu

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước trong công tác chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ưu tiên công nghệ cao tham gia vào chuỗi sản xuất của các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của tỉnh; ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, hiệu quả phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân,....

- Xác định một số nhiệm vụ quan trọng thuộc ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển giao công nghệ từ nước ngoài như: Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; an toàn thông tin, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hóa số; y tế; giáo dục và đào tạo; ....

- Nâng cao năng lực, trình độ công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh phục vụ hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài mà công nghệ trong nước chưa làm chủ được thuộc Danh mục công nghệ cao được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích và Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao ban hành kèm theo Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Nhà nước về chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến việc hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài, để các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng của tnh có kế hoạch triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế, phù hợp với định hướng của tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

- Tổ chức, tham gia hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, các chợ công nghệ và thiết bị, triển lãm khoa học và công nghệ, hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động xúc tiến đầu tư và các hội nghị, hội thảo liên quan.

2. Triển khai cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời các cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Ưu tiên đối với việc chuyển giao ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của tỉnh; công nghệ tạo ra sản phẩm mới để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh liên kết với các Viện, Trường đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tiếp thu, làm chủ, khai thác hiệu quả công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh.

3. Rà soát, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh

- Rà soát, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng của các tổ chức nhà nước hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống của nhân dân; phục vụ tổ chức, doanh nghiệp làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh.

- Đẩy mạnh và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của tỉnh, lấy vai trò của khoa học và công nghệ làm đòn bẩy để khơi dậy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực thuộc tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

- Tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với tổ chức, doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tiếp thu, làm chủ và khai thác hiệu quả công nghệ từ nước ngoài.

5. Triển khai hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ vào tỉnh

- Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm thông tin công nghệ, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực làm chủ, phát triển công nghệ từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh thông qua các chương trình/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dự án chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh thông qua các quỹ ngoài ngân sách nhà nước, quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Huy động các nguồn vốn trong xã hội hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trên cơ sở kết hợp: Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học để nâng cao năng lực công nghệ, ứng dụng công nghệ mới.

- Triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập và sử dụng có hiệu quả quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao năng lực đổi mới thiết bị, công nghệ của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

6. Hợp tác quốc tế

- Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, mua bán và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho các tổ chức, doanh nghiệp; tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp chủ động hợp tác và tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài để sản xuất sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.

- Tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân và người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo tạo nguồn nhân lực.

Nguyễn Bình