Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

22/08/2022 - 15:20 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/08/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG

1. Mục đích

- Phát huy sức mạnh của cả ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành và ở các địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025.

- Thông qua phong trào thi đua, góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển đồng bộ, toàn diện theo hướng hiện đại, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ vào vùng sản xuất, trong đó chú trọng phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn, ấp trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của người dân nông thôn (giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, môi trường, an ninh trật tự nông thôn...).

- Nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt được kết quả như sau:

+ Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng cho 47 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 80,85%; 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 29,78%.

+ Toàn tỉnh có 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

+ Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2021-2025 là 4,11%/năm, trong đó: Nông nghiệp tăng 4,12%/năm (chia ra: Trồng trọt tăng 3,86%/năm và chăn nuôi tăng 4,44%/năm); thủy sản tăng 4,12%/năm (chia ra: Khai thác tăng 4,12%/năm và nuôi trồng tăng 4,10%/năm); lâm nghiệp tăng 0,98%/năm.

+ Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020, đạt từ 88 triệu đồng/người/năm trở lên.

+ Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 95%.

 + Xây dựng xã nông thôn mới đạt tiêu chuẩn về: Ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, không tệ nạn xã hội; môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; 90 - 95% hộ gia đình nông dân đạt chuẩn gia đình văn hóa.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ quan, đơn vị trong ngành và ở các địa phương trên địa bàn tỉnh gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

- Triển khai phong trào thi đua sâu rộng với nội dung, hình thức thiết thực theo phương châm: “Phát huy nội lực là chính”, chú trọng tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở các phòng, đơn vị trực thuộc và ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung

Để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tập trung thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Đề án số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy). Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; phát triển các mô hình sản xuất hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; phát huy sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp hữu ích nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phát huy sáng kiến, giải pháp tác động tích cực đến việc phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng công nghệ cao, phát triển ngành nghề sản xuất mới, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân nông thôn.

- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; khuyến khích các tổ chức sản xuất hình thành mối liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ.

II. GIẢI PHÁP

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức xây dựng Kế hoạch với nội dung cụ thể và phát động phong trào thi đua “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

- Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hoá, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại; triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP...

- Chi cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi, các đơn vị liên quan trong ngành và các địa phương có giải pháp thực hiện kiên cố hóa kênh mương góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí về Thủy lợi, nâng cao năng lực phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh.

- Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý‎ chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, các phòng, ban đơn vị trong ngành và các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện tiêu chí về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, cây trồng gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; tập trung ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất, công nghệ sau thu hoạch...

- Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Rừng Bình Châu - Phước Bửu có giải pháp đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng, trồng rừng tập trung trong diện tích quy hoạch 03 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ và sản xuất), đặc biệt đầu tư phát triển rừng ngập mặn, rừng ven biển trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cảnh quan sinh thái, môi trường góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác; củng cố phát triển ngành nghề nông thôn, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; bố trí dân cư; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu...

- Trung tâm Khuyến nông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương khảo sát, lựa chọn các mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản phù hợp, hiệu quả để triển khai thực hiện.

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương có giải pháp thực hiện tiêu chí về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Các đơn vị trực thuộc Sở; các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đưa tin về các hoạt động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Phòng Chế biến Thương mại Nông sản