Kế hoạch: Thực hiện Quyết định số 1386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách tín dụng khuyến khích doanh đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

21/09/2021 - 07:38 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về chính sách tín dụng khuyến khích doanh đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến với các đối tượng thụ hưởng; Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; phân công trách nhiệm cho các phòng chuyên môn, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện; Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh được hưởng ưu đãi từ chính sách; từ đó thúc đẩy nguồn lực của doanh nghiệp, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, đưa nhanh dự án vào hoạt động, góp phần quảng bá, thu hút các nhà đầu tư mới đến với tỉnh; xây dựng vùng nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh.

NỘI DUNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND về chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn th chính trị - xã hội tnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph ph biến, tuyên truyền nội dung chính sách hỗ trợ tín dụng, thúc đẩy doanh nghip đu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Viết các tin, bài đăng trên website Ngành Nông nghiệp và Bản tin Nông nghiệp & Thị trường; phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Báo Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng phóng sự, tin, bài phổ biến Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND, hướng dẫn thủ tục hành chính nghiệm thu hoàn thành toàn bộ dự án hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Lồng ghép tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn chuyên môn, hội thảo xúc tiến đầu tư, hội nghị của Ngành Nông nghiệp.

Tổ chức nghiệm thu hoàn thành toàn bộ dự án hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

Tham mưu thành lập Hội đồng nghiệm thu tổ chức nghiệm thu toàn bộ dự án hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ tịch Hội đồng; Chi cục Phát triển nông thôn - Phó Chủ tịch Hội đồng – Thường trực; Các Thành viên: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú ý, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Hội đồng nghiệm thu hoạt động theo Quy chế làm việc được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Căn cứ Quy chế, tổ chức nghiệm thu và biểu quyết, góp ý các vấn đề liên quan.

Tổ chức các cuộc họp Hội đồng nghiệm thu toàn bộ dự án hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định về thủ tục hành chính (Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày  06  tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đầu tư theo hình thức đối tác công tư;  Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; Đấu thầu  thuộc  phạm vi chức năng quản quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và các quy định hiện hành.

Hội đồng nghiệm thu lập Biên bản nghiệm thu làm căn cứ để doanh nghiệp đề xuất giải ngân vốn hỗ trợ.

3. Lập dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ tín dụng các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Hằng năm, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư và dự toán kinh phí hỗ trợ, kinh phí tổ chức hội đồng nghiệm thu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, dự toán chung.

Nguyễn Bình