Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

25/08/2022 - 15:21 | Xúc tiến thương mại

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/08/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020; Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và đẩy mạnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/8/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 54/KH-SNN về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.


* Về yêu cầu: Thông qua phong trào thi đua, góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển đồng bộ, toàn diện theo hướng hiện đại, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ vào vùng sản xuất, trong đó chú trọng phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn, ấp trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của người dân nông thôn (giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, môi trường, an ninh trật tự nông thôn...). Nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 * Về mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến cuối năm 2025, đạt được các kết quả:

 + Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng cho 47 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 80,85%; 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 29,78%.

 + Toàn tỉnh có 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 + Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 + Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2021-2025 là 4,11%/năm, trong đó: Nông nghiệp tăng 4,12%/năm (chia ra: Trồng trọt tăng 3,86%/năm và chăn nuôi tăng 4,44%/năm); thủy sản tăng 4,12%/năm (chia ra: Khai thác tăng 4,12%/năm và nuôi trồng tăng 4,10%/năm); lâm nghiệp tăng 0,98%/năm.

+ Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020, đạt từ 88 triệu đồng/người/năm trở lên.

+ Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 95%.

  + Xây dựng xã nông thôn mới đạt tiêu chuẩn về: Ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, không tệ nạn xã hội; môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; 90 - 95% hộ gia đình nông dân đạt chuẩn gia đình văn hóa.

* Về nội dung tổ chức phong trào thi đua: Để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tập trung thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Đề án số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy). Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; phát triển các mô hình sản xuất hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; phát huy sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp hữu ích nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phát huy sáng kiến, giải pháp tác động tích cực đến việc phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng công nghệ cao, phát triển ngành nghề sản xuất mới, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân nông thôn.

- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; khuyến khích các tổ chức sản xuất hình thành mối liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ.

* Về tiêu chuẩn thi đua: 

* Đối với tập thể:

- Là tập thể tiêu biểu xuất sắc thuộc các cơ quan, đơn vị, có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành và ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Các tổ chức tham gia đóng góp bằng công sức, tiền của hoặc chuyển giao khoa học kỹ thuật hoặc các hộ gia đình đi đầu trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

* Đối với cá nhân:

- Công chức, viên chức bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành và ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Đối với các cá nhân có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào xây dựng nông thôn mới (gắn với địa chỉ và sản phẩm cụ thể) giai đoạn 2021-2025 ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Đối với hộ dân cư nông thôn ngoài việc đóng góp công sức, vật chất, sáng kiến vào xây dựng nông thôn mới còn phải có thêm thành tích xây dựng, cải tạo nơi ở (nhà, công trình vệ sinh, môi trường .....) xanh, sạch, đẹp tiêu biểu, giữ vệ sinh môi trường, sản xuất giỏi, có thu nhập khá và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

* Về hình thức khen thưởng:

- Huân chương Lao động.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giấy khen.

* Về tiêu chuẩn khen thưởng: Căn cứ thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua, việc xét khen thưởng cho các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

* Về số lượng khen thưởng:

Tặng Giấy khen: Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hàng năm tổng kết phong trào thi đua đề nghị xét, khen thưởng số lượng cho 05 tập thể, 10 cá nhân.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết phong trào thi đua vào năm 2023 và 15 tập thể, 30 cá nhân trong tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025.

 Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 18/8/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025 nhằm phát huy sức mạnh của cả ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành và ở các địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025./.

                                                         HTN