Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh năm 2023

17/02/2023 - 09:25 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong nền kinh tế quốc dân; thu hút đại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã và huy động ngày càng nhiều các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết với HTX cũng như tăng cường hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức KTTT, HTX; qua đó nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và khả năng thích nghi trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 02/02/2023 phát triển KTTT, HTX của tỉnh năm 2023.

            Theo đó, năm 2023, tỉnh phấn đấu thành lập mới 15 HTX, toàn tỉnh có khoảng 173 HTX với tổng số thành viên khoảng 11.873 thành viên; tổng số lao động khoảng 4.911 người; doanh thu bình quân mỗi HTX khoảng 3.200 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động trong HTX khoảng 72 triệu đồng/người/năm; số HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm khoảng 36% tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; có trên 30 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; có khoảng 26 HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

            Nhằm thúc đẩy KTTT, HTX phát triển mạnh mẽ, đạt mục tiêu đề ra, Kế hoạch đặt ra các 06 nhóm giải pháp chính cần phải thực hiện gồm: (1) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức; (2) Thực hiện và hoàn thiện thể chế, chính sách; (3) Thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo quy định; (4) Đổi mới, nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT; (5) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT; (6) Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đấy phát triển KTTT.

            Song song đó, Tỉnh sẽ chú trọng đổi mới hình thức hoạt động của khu vực KTTT phát huy tinh thần dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành viên trong các tố chức KTTT; kết hợp động lực kinh tế với động lực tinh thần, khơi dậy phong trào quần chúng nhân dân tham gia phát triển KTTT; khuyến khích mở rộng thành viên, đa dạng hoá các loại thành viên trong tổ chức KTTT tuỳ theo nhu cầu, khả năng đóng góp và mức độ tham gia; thành viên tham gia tổ chức KTTT là chủ thể kinh tế tự chủ, được hưởng đầy đủ quyền lợi và chịu trách nhiệm đối với phần đóng góp của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức; cùng với đó khuyến khích việc tăng vốn góp và vốn huy động từ thành viên để tăng nguồn vốn hoạt động, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản và quỹ không chia của tổ chức KTTT.

            Cũng trong năm 2023, Tỉnh dự kiến tổ chức khoảng 15 lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng cho khoảng 765 người của HTX với tổng kinh phí dự kiến khoảng 794 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí thu hút 20 cán bộ trẻ về làm việc tại HTX giúp nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1,591 tỷ đồng; hỗ trợ trang thiết bị, vật tư cho 08 dự án về thúc đẩy phát triển sản xuất cho HTX đáp ứng điều kiện với kinh phí dự kiến khoảng 4 tỷ đồng; cùng với đó hỗ trợ tư vấn các thủ tục thành lập mới cho 15 HTX.

            Ngoài ra, Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho các HTX tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành nông nghiệp tổ chức thường niên nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản của tỉnh từ đó giúp HTX kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ; tổ chức đi học tập kinh nghiệm các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả gắn với xây dựng và thúc đẩy phát triển HTX nông nghiệp; tiếp tục hỗ trợ các HTX thông qua các chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2023 như xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá; đầu tư, ứng dụng đổi mới máy móc, thiết bị, để nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất…

            Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phân công các cơ quan, đơn vị, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để thực hiện kế hoạch đạt yêu cầu đề ra. Trong đó giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, bồi dưõng nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT, HTX; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX; hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; xây dựng, sửa đổi điều lệ; hướng dẫn các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của tổ chức KTT, HTX cho phù hợp với các quy định hiện hành…

            Tính đến 31/12/2022, trên địa bàn tỉnh có 168 HTX, trong đó có 140 HTX đang hoạt động, 28 HTX ngưng hoạt động. Trong năm 2022, thành lập mới 20 HTX (đạt 133% kế hoạch; giải thể 05 HTX, đạt 50% kế hoạch. Tổng vốn điều lệ của các HTX khoảng 510,339 tỷ đồng, vốn hoạt động khoảng 1.164 tỷ đồng.

            Doanh thu bình quân của HTX ước đạt 3 tỷ đồng/năm (đạt 96% kế hoạch), lợi nhuận bình quân 01 hợp tác xã ước đạt 220 triệu đồng/năm (đạt 80% kế hoạch, lợi nhuận được chia đều bình quân cho các HTX hoạt động lợi nhuận ít và các hợp tác xã mới thành lập). Thu nhập bình quân của thành viên trong hợp tác xã khoản 84 triệu đồng/người/năm (đạt 100% kế hoạch). Tổng số thành viên tham gia HTX khoảng 11.872 thành viên (đạt 104% kế hoạch).

            Trong số 140 HTX đang hoạt động có khoảng 51 HTX hoạt động hiệu quả, chiếm tỷ lệ 36%. Một số hợp tác xã có hoạt động nổi bật như HTX Nông nghiệp Dịch vụ An Nhút, HTX Bưởi da xanh Sông Xoài, HTX Nông nghiệp - Thương mại - Du lịch Bầu Mây, HTX Khai thác và Dịch vụ Thủy sản Quyết Thắng, HTX Thủy sản Thống Nhất, HTX nông nghiệp Quyết Thắng,...

            Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 472 tổ hợp tác. Các tổ hợp tác hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp và khai thác thủy sản, trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và dẫn cấp nước sạch. Các tổ hợp tác có mặt ở hầu hết trên địa bàn tỉnh, nhât là các địa bàn khu vực nông thôn mới. Đa số các tổ hợp tác hiện nay hoạt động tự nguyện, số tổ hợp tác có đăng ký hoạt động với chính quyền xã/phường/thị trấn không nhiều, ít báo cáo tình hình hoạt động theo quy định nên việc quản lý, tổng họp báo cáo gặp nhiều khó khăn.

                                                                        VTH