Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

04/04/2024 - 10:43 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 63/KH-UBND)

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 300 doanh nghiệp công nghệ số; trong đó có khoảng 50 doanh nghiệp công nghệ số có đủ năng lực phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; doanh nghiệp công nghệ số cung cấp giải pháp nền tảng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng đạt trên 50%.

Đến năm 2030, phấn đấu toàn tỉnh có ít nhất 400 doanh nghiệp công nghệ số; trong đó có khoảng 80 doanh nghiệp công nghệ số có đủ năng lực phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; doanh nghiệp công nghệ số cung cấp giải pháp nền tảng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng đạt trên 70%.

Để đạt được mục tiêu trên tỉnh đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như: xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số; phát triển hạ tầng số; phát triển sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam; phát triển nhân lực công nghệ số; phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp số tại địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm hoàn thành mục tiêu theo lộ trình đề ra; tăng cường ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý tiếp cận, sử dụng các sản phẩm công nghệ số do Việt Nam sản xuất.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, công nghệ số trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ số, nền tảng công nghệ số ứng dụng cho ngành, lĩnh vực quản lý của tỉnh.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chủ động sử dụng giải pháp nền tảng công nghệ số Việt Nam, cung cấp giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - chi nhánh tại Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thay đổi cách thức quản lý, điều hành, quá trình sản xuất từ phương pháp truyền thống sang ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh.

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo tư vấn tuyển sinh, định hướng hướng nghiệp học sinh, sinh viên đối với các nhóm ngành phù hợp, bảo đảm đào tạo nhân lực đáp ứng cho phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND dân tỉnh xem xét, quyết định.

 Lài Nguyễn – Chi cục PTNT (Nguồn Kế hoạch số 63/KH-UBND)