Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023

15/06/2023 - 10:22 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 02 tháng 6 năm 2023, Ban chỉ đạo đổi mới phát triển, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023, với mục đích cụ thể hóa và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 20-NQ/TW này 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách hỗ trợ và huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX).

Nhiệm vụ trọng tâm

1. Đẩy mạnh triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 09/NQ-CP; Chương trình, kế hoạch thực hiện ở các bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị.

2. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển KTTT, HTX; trọng tâm là xây dựng và ban hành Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thi hành và các cơ chế đặc thù hỗ trợ lĩnh vực KTTH, HTX, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

3. Kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban chỉ đạo quốc gia về KTTT, kiện toàn nhân sự, bộ máy giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp để tạo sự đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW và các chủ trương, chính sách phát triển KTTT, HTX.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về KTTT, HTX, các hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp để nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là việc tuyên truyền và nhân rộng các mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả.

5. Xây dựng, phát hiện các mô hình KTTT, HTX hoạt động có hiệu quả từ thực tiễn theo lĩnh vực phụ trách để tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng và tăng cường truyền thông, quảng bá các mô hình mới, hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa rộng. Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh, khen thưởng các tổ chức KTTT, HTX có thành tích xuất sắc. Tăng cường theo dõi, nắm bắt và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức KTTT, HTX.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với KTTT, ưu tiên bố trí kinh phí, cán bộ theo dõi các nội dung về đổi mới KTTT, HTX ở  cơ quan, đơn  vị từ trung ương đến địa phương.

Giải pháp thực hiện

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ được phân công.

2. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ thuộc bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi, phụ trách.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; định kỳ hoặc đột xuất theyo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo; báo cáo về tình hình triển khai các nội dung trong Kế hoạch hoạt động này.

4. Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX, lồng ghép với các phòng trào, cuộc vận động.

5. Ban Kinh tế Trung ương triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; khảo sát, phát hiện và nắm bắt các mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả để phổ biến và nhân rộng.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo và điều kiện thực tế của địa phương để chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ được phân công.

b) Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp trực thuộc địa bàn.

c) Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngay sau khi Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về KTTT.

d) Tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên cân đối, bố trí vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các dự án, chương trình, kế hoạch và hỗ trợ chính sách thúc đẩy phát triển KTTT, HTX.

đ) Các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được phân công và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, hàng năm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời kiến nghị khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý phù hợp đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Lài Nguyễn – Chi cục Phát triển nông thôn