Kế hoạch hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20/09/2023 - 12:09 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; tạo nhiều việc làm cho lao động nữ một cách hiệu quả, bền vững; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về triển khai, thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

            Theo đó, kế hoạch đề ra những mục tiêu cụ thể của giai đoạn 1 (2023-2025) 70% trở lên hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 10 hợp tác xã, 46 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho ít nhất 50% thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã và ít nhất 80% lao động nữ trong tổ hợp tác.

           100% nữ quản lý của Hợp tác xã (Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị hợp tác xã; Giám đốc, Tổng Giám đốc hợp tác xã, thành viên Ban kiểm soát) được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong hợp tác xã, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Phối hợp tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 03 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động hợp tác xã là nữ); tạo việc làm mới cho 65 lao động nữ.

          100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được tập huấn; ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

          Mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2 (2026-2030)90% trở lên hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 13 hợp tác xã, 56 tổ hợp tác được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho ít nhất 70% thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã và ít nhất 90% lao động nữ trong tổ hợp tác.

          100% nữ quản lý của hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong hợp tác xã, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Phối hợp tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 05 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

          100% cán bộ Hội các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được tập huấn; ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

          Đối tượng của Kế hoạch là các Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; Hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; nữ quản lý, điều hành của hợp tác xã; thành viên, người lao động trong hợp tác xã, tổ hợp tác; hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; cán bộ Hội LHPN các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan...

          Theo đó, để Đề án được triển khai thực hiện hiệu quả, Kế hoạch đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; Hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

          Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Tăng cường hợp tác, xúc tiến thương mại, huy động nguồn lực.

                                                                   VTH