Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18/01/2023 - 08:35 | Văn bản quy phạm pháp luật

Nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trongnước và xuất khẩu, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3678/QĐ-UBND - 30/11/2022 về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo đó, toàn Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có tổng sản lượng nuôi trồng thủy  sản đạt 20.000 tấn/năm; chủ động sản xuất, ương dưỡng để cung ứng đủ con giống nuôi trồng thủy sản chất lượng cho các đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng), các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao; ưu tiên phát triến nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, nuôi thủy sản lồng bè trên biến, ven biến và hải đảo; khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy có tính giải trí, mỹ nghệ, trang sức theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ du lịch và xuất khẩu; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định cho trên 30% sản lượng sản phâm nuôi trồng thủy sản; xây dựng và triên khai kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản; xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Đến năm 2030, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 23.000 tấn/năm; chủ động sản xuất, ương dưỡng để cung ứng đầy đủ con giống nuôi trồng thủy sản chất lượng cho các đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng), các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao; cải thiện chất lượng con giống các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao và khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn; phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, nuôi thủy sản lồng bè trên biên, ven biến và hải đảo; phát triển nuôi trồng thủy có tính giải trí, mỹ nghệ, trang sức theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ du lịch và xuất khấu; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định cho trên 50% sản lượng sản phàm nuôi trồng thủy sản; xây dựng và triển khai kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản; xây dựng và triển khai Ke hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trọng tâm như: phát triển sản xuất giống thủy sản; phát triển nuôi trồng thủy sản; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản; phát triến hệ thống sản xuất, cung ứng vật tư và công nghiệp hỗ trợ nuôi trồng thủy sản; nâng cao chất lương nguồn nhân lực và tổ chức sản xuất; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tuân thủ sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn cũng như điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động phát triến nuôi trồng thủy sản của tỉnh; triển khai có lộ trình cụ thể để đảm bảo phát triển nuôi trồng thủy sản được hài hòa với phát triển các ngành kinh tế khác, tránh tình trạng chồng lấn, gây xung đột, mâu thuẫn không gian quy hoạch chung của tỉnh; bố trí nguồn lực, kinh phí bảo đảm triến khai thực hiện, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác đế thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Thúy Nga