Huyện Xuyên Mộc: Phấn đấu đến cuối năm 2023, số hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao chiếm phân nửa tổng số HTX trên địa bàn.

19/04/2023 - 14:03 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Năm 2022, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đạt được những kết quả khả quan. Việc ban hành các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển khu vực kinh tế tập thể, cũng như Việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, cơ cấu lại nền nông nghiệp, nền kinh tế được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân tạo mọi điều kiện phát triển, cùng với đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý HTX và thành viên HTX về kinh tế tập thể bước đầu đã có những chuyển biến tích cực.

Trong năm 2023, để tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là đối với HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phấn đấu đưa kinh tế tập thể thực sự là một trong các thành phần kinh tế quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế xã hội, UBND huyện đã đưa ra một số mục tiêu như sau:

- Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng của các HTX đang hoạt động trên địa bàn Huyện. Thành lập mới 02 HTX và tạo điều kiện cho các HTX này hoạt động có hiệu quả; kiên quyết giải thể những HTX hoạt động yếu kém hoặc không hoạt động. Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý điều hành HTX.

- Phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong HTX là 41.000.000 đồng/ năm; Tổng doanh thu của các HTX nông nghiệp là 17,4 tỷ, lợi nhuận bình quân tính đến thời điểm báo cáo năm 2023 là 24.000.000 đồng/ năm.

- Số Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm là 03 HTX; số Hợp tác xã thực hiện liên kết với doanh nghiệp, trong đó liên kết theo chuỗi giá trị là 04 HTX.- Phấn đấu đến cuối năm 2023, 100 % xã Nông thôn mới đều có HTX; tổng số HTX hoạt động có hiệu quả có ít nhất 1/2 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Để các mục tiêu đưa ra sớm được hoàn thành trong năm, huyện cũng đề ra các giải pháp, trong đó nhấn mạnh:

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp và có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân hiểu đúng và đầy đủ hơn các quan điểm, chủ trương, chính sách và định hướng phát triển kinh tế tập thể, tạo sự đồng thuận cao trong tư tưởng và hành động của cán bộ, nhân dân trong tổ chức thực hiện.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, bố trí cán bộ kiêm nhiệm theo dõi, quản lý, tổng hợp về hoạt động kinh tế tập thể; giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về hợp tác xã. Hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ chế biến sản phẩm.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và của tỉnh trong thời gian qua; thường xuyên tổ chức làm việc với các ban, ngành có liên quan và các HTX để tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giúp đỡ, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của HTX.

- Các ngành chuyên môn của huyện thường xuyên theo dõi, giúp đỡ hoạt động kinh doanh của các HTX, xem xét phương án sản xuất kinh doanh, giúp đỡ tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, ưu tiên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các chương trình, dự án phù hợp với khả năng sản xuất kinh doanh của từng HTX nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Phối hợp các sở, ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX, nhằm đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ, điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả. Khuyến khích các HTX đẩy mạnh việc thu hút nhân lực là các cán bộ trẻ về làm trong HTX để đào tạo đội ngũ quản lý kế cận cho HTX.

- Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên kết với các Hợp tác xã trong nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ đưa vào sản xuất. Chủ động tích cực kêu gọi các tổ chức quốc tế tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

- Rà soát quỹ đất công tại các xã, thị trấn tạo quỹ đất cho hợp tác xã thuê (hoặc cấp đất) để sử dụng làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho, xây dựng cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Trong xây dựng các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cần có biện pháp lồng ghép với phát triển HTX và cân đối các nguồn lực để thực hiện. Tuyên truyền, tập huấn, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình hợp tác xã sản xuất hiệu quả.

Lài Nguyễn – chi cục Phát triển nông thôn