HUYỆN CHÂU ĐỨC TỔ CHỨC THU THẬP THÔNG TIN VÀ TÍNH TOÁN THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN

02/08/2023 - 14:39 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm thu thập thông tin phục vụ việc tổng hợp và tính toán thu nhập bình quân của người dân trong năm 2023, công bố kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, UBND huyện Châu Đức đã xây dựng kế hoạch khảo sát thu thập thông tin trên địa bàn 15 xã nông thôn mới.

Việc khảo sát được triển khai rộng rãi đến các hộ dân cư và thành viên của hộ dân cư trên địa bàn các xã nông thôn mới trong thời gian từ ngày 01/8/2023 đến ngày 20/8/2023 bằng phương pháp điều tra chọn mẫu và phỏng vấn trực tiếp. Các xã xây dựng nông thôn mới tổ chức khảo sát từng hộ gia đình theo bảng kê hộ mẫu, xã nào hoàn thành trước thì tổng hợp và báo cáo về Chi cục Thống kê huyện để tổ chức nghiệm thu. Việc nghiệm thu phiếu thu thập khảo sát và xử lý số liệu do Chi cục Thống kê huyện thực hiện có sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Cục Thống kê tỉnh. Báo cáo kết quả và mẫu biểu theo quy định tại Phần C của Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ báo cáo tổng hợp xác nhận thu nhập của Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê huyện sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 của huyện Châu Đức hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình thẩm tra, thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 06/6/2023 của UBND huyện.

CTV: P. Thanh