Huyện Châu Đức: tăng cường về phòng, chống khai thác IUU

27/03/2023 - 10:50 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm mục đích triển khai Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 14/3/2023, UBND huyên Châu Đức ban hành Văn bản số 810/UBND-NN về việc triển khai Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

            Theo đó, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh (xã có chủ tàu cá) triển khai thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống khai thác IUU, thực hiện Luật Thủy sản và các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra, xác minh các thông tin về tàu cá và tình hình hoạt động theo yêu cầu cơ quan chuyên môn cấp trên; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chủ tàu, ngư dân tuân thủ các quy định trong hoạt động thác thủy sản và các yêu cầu của UBND tỉnh theo nội dung kế hoạch hành động được phê duyệt.

Giao Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh: Tăng cường và đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thủy sản bền vững; các hoạt động phòng, chống khai thác IUU đến cán bộ, chủ tàu và người dân có liên quan một cách hiệu quả. Trong quá trình thực hiện cần xác định chính quyền cơ sở phải là lực lượng nòng cốt, chịu trách nhiệm chính, sâu sát, trực tiếp nắm vững tình hình, tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật và gắn trách nhiệm với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; trong quá trình thực hiện phải tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

             Đồng thời, giao UBND xã Bàu Chinh quản lý chặt chẽ danh sách tàu cá, phối hợp theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của tàu cá và việc chấp hành các quy định trong việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thuỷ sản, gắn và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, thực hiện ghi chép các loại sổ sách, nhật ký khai thác đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác...; hướng dẫn chủ tàu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản và các giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật khi hết thời hạn; yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng thường xuyên kiểm tra, duy trì hoạt động thường xuyên của thiết bị giám sát hành trình tàu cá khi hoạt động trên biển; không khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

CTV. Ngân Phan