HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, CƠ SỞ KỸ THUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, KHU LÀM VIỆC CHUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

26/02/2021 - 10:19 | Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Sau đây tôi xin đưa một số thông tin hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Đối tượng áp dụng; Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Chức năng của cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

Chức năng của cơ sở ươm tạo: Hỗ trợ sử dụng máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật để hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, hoàn thiện công nghệ; Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tư vấn và đào tạo bao gồm: công nghệ ươm tạo, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, quản trị doanh nghiệp, kết nối đầu tư; Hỗ trợ tư vấn xây dựng phương án, mô hình kinh doanh; Cung cấp các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển trong giai đoạn đầu mới thành lập; Có quy trình ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chức năng của cơ sở kỹ thuật: Hỗ trợ sử dụng các thiết bị dùng chung để hoàn thiện sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; Hỗ trợ và cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ theo chức năng, lĩnh vực gồm: dịch vụ thiết kế, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ; dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng; dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý; dịch vụ công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Chức năng của khu làm việc chung: Cung cấp không gian làm việc chung, không gian trưng bày sản phẩm, tiện ích văn phòng phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tổ chức các sự kiện để kết nối đầu tư, khách hàng; Cung cấp các khóa đào tạo khởi nghiệp sáng tạo, khóa đào tạo với huấn luyện viên khởi nghiệp và nhà đầu tư khởi nghiệp.

Cơ cấu tổ chức bộ máy, hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật và nguồn lực tài chính đối với cơ sở ươm tạo

Cơ cấu tổ chức bộ máy cần đáp ứng như sau: Người đứng đầu có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác liên quan đến một trong các lĩnh vực tư vấn: đầu tư, tài chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp; Đội ngũ chuyên gia tư vấn có lý lịch khoa học và hợp đồng chuyên gia với cơ sở ươm tạo theo quy định của pháp luật. Chuyên gia tư vấn có chuyên ngành đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc phù hợp với lĩnh vực tham gia tư vấn; Đội ngũ nhân lực để vận hành các máy móc, trang thiết bị của cơ sở ươm tạo có hợp đồng lao động với cơ sở ươm tạo:

 Hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật cần đáp ứng như sau: Trụ sở và mặt bằng được sử dụng hợp pháp bảo đảm thiết lập không gian làm việc cho các đối tượng được ươm tạo, bố trí phòng họp và các phòng chức năng;  Bảo đảm điện tích đủ cung cấp cho các dự án ươm tạo; Phòng thí nghiệm hoặc khu sản xuất thử nghiệm bảo đảm máy móc, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động ươm tạo; Phòng họp hoặc hội trường được trang bị đầy đủ các thiết bị phù hợp sử dụng tổ chức các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế, cũng như sử dụng làm phòng họp, làm việc nhóm; Xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc có quyền sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyên gia công nghệ, chuyên gia tư vấn liên quan đến các hoạt động ươm tạo.

Đối với cơ sở ươm tạo cần chứng minh nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động của cơ sở ươm tạo và thực hiện phương án hỗ trợ cho các đối tượng tham gia ươm tạo.

Bảo đảm đáp ứng các quy định đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức bộ máy, hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật, nguồn lực tài chính đối với cơ sở kỹ thuật

Cơ cấu tổ chức bộ máy cần đáp ứng như sau: Người đứng đầu có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động của cơ sở kỹ thuật; Đội ngũ chuyên gia tư vấn có lý lịch khoa học và hợp đồng chuyên gia với cơ sở kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Chuyên gia tư vấn có chuyên ngành đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc phù hợp với lĩnh vực tham gia tư vấn; Đội ngũ nhân lực vận hành các phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị thuộc cơ sở kỹ thuật có hợp đồng lao động với cơ sở kỹ thuật.

Hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật cần đáp ứng như sau: Trụ sở và mặt bằng được sử dụng hợp pháp bảo đảm không gian bố trí các phòng chức năng; Phòng thí nghiệm hoặc phòng kiểm định được trang bị các thiết bị thiết yếu bảo đảm cho một hoặc nhiều hoạt động gồm thiết kế, thử nghiệm, đo lường, phân tích, giám định, kiểm định để hoàn thiện ý tưởng, hoàn thiện vật mẫu, sản phẩm.

 Đối với cơ sở kỹ thuật cần chứng minh nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động của cơ sở kỹ thuật và thực hiện phương án hỗ trợ cho các đối tượng tham gia trong các hoạt động hỗ trợ và sử dụng dịch vụ tại cơ sở kỹ thuật.

Bảo đảm đáp ứng các quy định đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức bộ máy, hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật, nguồn lực tài chính đối với khu làm việc chung

Cơ cấu tổ chức bộ máy cần đáp ứng như sau: Người đứng đầu có trình độ đại học trở lên; Đội ngũ chuyên gia tư vấn có lý lịch khoa học và hợp đồng chuyên gia với khu làm việc chung theo quy định của pháp luật; Đội ngũ nhân lực có hợp đồng lao động với khu làm việc chung để vận hành hoạt động, tổ chức sự kiện, kết nối hợp tác, đầu tư.

Hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật cần đáp ứng như sau: Trụ sở và mặt bằng được sử dụng hợp pháp bảo đảm bố trí không gian làm việc chung và các phòng chức năng; Bảo đảm có không gian để trưng bày sản phẩm và trình diễn công nghệ; Bảo đảm có phòng họp hoặc hội trường được trang bị đầy đủ các thiết bị phù hợp sử dụng để tổ chức các hội thảo, hội nghị trong nước, quốc tế và sử dụng làm phòng họp, làm việc nhóm; Bảo đảm có các tiện ích văn phòng phục vụ đối tượng tham gia.

 Đối với khu làm việc chung cần chứng minh nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động của khu làm việc chung và thực hiện phương án hỗ trợ cho các đối tượng tham gia tại khu làm việc chung.

Nguyễn Bình