Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

07/01/2022 - 10:38 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Căn cứ Công văn số 3462/SCT-QLTM ngày 28/12/2021 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông tin đến các tổ chức hiệp, hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh các thông tin hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm như sau:

        1. Các căn cứ pháp lý: Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025; Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng; Công văn số 7716/BCT-TKNL ngày 06/12/2021 của Bộ Công Thương về việc báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhập danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 và Công văn số 18797/UBND-VP ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021;

         2. Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện:

         2.1. Báo cáo về tình hình sử dụng năng lượng năm 2021 trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương http://dataenergy.vn theo nội dung quy định tại mẫu 1.1, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2020/TT-BCT trước ngày 15 tháng 01 năm 2022. Sở Công Thương cung cấp ID cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để thực hiện các báo cáo trên trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn của Bộ Công Thương và cung cấp mật khẩu truy cập. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm bảo mật ID và mật khẩu đăng nhập của cơ sở để thực hiện theo quy định. Tài liệu hướng dẫn thực hiện các báo cáo đã được đang tải tại trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn (Mục hỗ trợ/hướng dẫn sử dụng).

         2.2. Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở, đăng ký với Sở Công Thương trên trang thông tin http://dataenergy.vn theo các mẫu Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2020/TT-BCT trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau khi đã đăng ký.

         2.3. Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng 05 năm và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch của giai đoạn 05 năm liền kề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở, đăng ký với Sở Công Thương trên trang thông tin http://dataenergy.vn theo các mẫu Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2020/TT-BCT trước ngày 30 tháng 4 năm 2022 (áp dụng đối với các cơ sở chưa xây dựng, hoặc đến thời hạn 05 năm xây dựng lại). Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kế hoạch 05 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau khi đã đăng ký.

         2.4. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo Điều 8, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và báo cáo Sở Công Thương trong báo cáo thực hiện kế hoạch năm trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn. Đối với các cở sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian 01 năm kể từ ngày ban hành Quyết định nêu trên, cơ sở có trách nhiệm xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo quy định nêu trên.

         2.5. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc 03 năm/lần. Báo cáo kiểm toán năng lượng gửi về Sở Công Thương trong thời gian 30 ngày, sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng. Đối với cơ sở lần đầu theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị thực hiện kiểm toán năng lượng và gửi kết quả về Sở Công Thương trước ngày 09 tháng 11 năm 2022. (danh sách các cơ sở thực hiện kiểm toán năng lượng theo Phụ lục 01)

         2.6. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải có trách nhiệm thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.

         2.7. Ngoài việc báo cáo nêu trên, riêng một số ngành phải thực hiện báo cáo định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp tại trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn. (danh sách các cơ sở thực hiện báo cáo theo Phụ lục 02).

         3. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ và gửi về Phòng Quản lý Năng lượng – Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

-       Ông Trần Văn Hiếu – Chuyên viên Phòng Quản lý Năng lượng.

-       Email: hieutv@soct.baria-vungtau.gov.vn – Di động: 0979793959.

-       Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

-       Tel: 0254 3856 200 – Fax: 0254 3856 344./.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và TS trân trọng thông báo./.

Chế biến Thương mại Nông sản