Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP năm 2023

11/01/2023 - 14:15 | An toàn thực phẩm

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được quy định tại Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.

Trước đây, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT. Tuy nhiên, ngày 30/12/2022, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung về hồ sơ và trình tự thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Kể từ ngày 15/02/2023, hồ sơ và trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP được thực hiện như sau:


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT, thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm, bao gồm: (1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; (2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (3) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; (4) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; (5) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT, trình tự và thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm như sau: Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 35 của Luật An toàn thực phẩm. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật An toàn thực phẩm, cụ thể: Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Thúy Nga