Hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch.

07/04/2021 - 08:20 | Xúc tiến thương mại

Ngày 24/3/2021 UBND tỉnh đã ban hành Công văn 2784/UBND-VP về việc hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản triển khai đến các đơn vị nội dung hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch như sau:

1. Sản phẩm hàng hóa, nông sản sản xuất và lưu thông trên địa bàn phải đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hoạt động vận tải qua lại, đi, đến vùng, khu vực, địa điểm có dịch phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của ngành y tế, giao thông vận tải như: Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa (đối với các phương tiện vận chuyển, lái xe, áp tải, bán hàng, mua hàng, bốc vác, gia công và hậu cần) và các quy định hiện hành khác.

Chi cục xin trân trọng thông báo./.

Kim Khánh