Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu tạm thời đối với hồ sơ thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

25/08/2023 - 15:49 | An toàn thực phẩm

Ngày 19/01/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ngày 15/02/2023, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

Theo đó, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tham mưu sửa đổi, bổ sung, cập nhật, công bố công khai 02 thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản” và “Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP)” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trên Website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như phần mềm kết nối cung cầu.

Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã nhận được các ý kiến từ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đề nghị hướng dẫn mẫu “Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” và “Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm” trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cấp và cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để tạo thuận lợi cho cơ sở tiếp cận thực hiện.

Về vấn đề này, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản có ý kiến như sau:

Ngày 30/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có hiệu lực từ ngày 15/02/2023;

Ngày 23/02/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (hợp nhất nội dung Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và  Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm).

Theo đó, từ ngày 15/02/2023, thủ tục hành chính Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thực hiện theo Thông tư hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT 23/02/2023.

          Tại Khoản 3, Điều 17 Thông tư hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT 23/02/2023 quy định “hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm”. Nhưng Luật An toàn thực phẩm không quy định mẫu đơn.

Do đó, trong thời gian rà soát đề xuất sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức, cá nhân có thể tham khảo, sử dụng mẫu đơn, bản thuyết minh đã được ban hành trước đây tại khoản 3 Điều 17 Thông 2 tư 38/2018/TT-BNNPTNT để hoàn thiện hồ sơ gửi Chi cục thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trên đây là Thông báo hướng dẫn sử dụng biểu mẫu tạm thời đối với hồ sơ thủ tục hành chính cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện./.

(Đính kèm mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” và “Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm”).

Phạm Thơm - QLCL