Hướng dẫn, phân loại và đánh giá hợp tác xã

11/08/2020 - 08:18 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT về việc Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã. Theo đó thông tư này hướng dẫn về phân loại và đánh giá hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT đưa ra 04 lĩnh vực để phân loại hợp tác xã như: theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên; quy mô thành viên; quy mô tổng nguồn vốn; và theo ngành nghề. Về đánh giá hợp tác xã, Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT đánh giá dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được chia thành 3 nhóm: nhóm tiêu chí về tài chính, tối đa 30 điểm, gồm 4 tiêu chí; nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của hợp tác xã, tối đa 30 điểm, gồm 5 tiêu chí; nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng, tối đa 40 điểm, gồm 6 tiêu chí


Hàng năm, Hội đồng quản trị hợp tác xã tổ chức tự đánh giá và cho điểm hợp tác xã mình theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này. Ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) kiểm tra kết quả việc tự đánh giá theo mẫu hướng dẫn. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, hợp tác xã nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký hợp tác xã. Sau đó, chậm nhất vào ngày 18 tháng 12 hàng năm, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá hợp tác xã của năm trên địa bàn huyện gửi cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh. Chậm nhất vào ngày 21 tháng 12 hàng năm, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá hợp tác xã của năm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đức Thành