Hướng dẫn, làm rõ thêm nội dung tổ chức “Các điểm giao nhận hàng hóa ...” tại Thông báo số 2750/TB-SGTVT ngày 27/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

01/09/2021 - 09:01 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Triển khai Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 26/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 11325 /UBND-VP ngày 26 /8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải bằng xe ô tô đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Giao thông vận tải đã ban hành các Văn bản: số 2750/TB-SGTVT ngày 27/8/2021 Thông báo Các điểm giao nhận hàng hoá và hành trình đi, đến các điểm giao nhận hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 2753/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 27/8/2021 V/v hướng dẫn hoạt động vận tải bằng xe ô tô đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua công tác kiểm tra, khảo sát hiện trường các vị trí đã được Công bố và làm việc với các địa phương ngày 30/8/2021, Sở Giao thông vận tải nhận thấy các Địa phương đang triển khai thực hiện khác nhau, nhất là đối với nội dung “giao nhận, xếp dỡ hàng hóa” tại các điểm công bố theo các nội dung Văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh nêu trên. Vì vậy, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, làm rõ thêm để các địa phương tổ chức thực hiện và quản lý tại các điểm giao nhận hàng hóa theo Công bố như sau:

1.       Cụm từ: Các điểm “giao nhận, xếp dỡ hàng hóa” được Công bố nêu trên được hiểu là các điểm tập trung để các phương tiện vận tải và người trên phương tiện làm các thủ tục cần thiết theo quy định về đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại các điểm công bố này, các địa phương sẽ tổ chức kiểm tra hàng hóa và người trên phương tiện vận chuyển nhằm đảm bảo đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về an toàn trong phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu, điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa nhưng tuyệt đối không để ùn ứ, đảm bảo lưu thông hàng hóa; Các điểm “giao nhận, xếp dỡ hàng hóa” này không phải là địa điểm để giao nhận, xếp dỡ hàng hóa với mục đích trung chuyển đi phân phối cho các cửa hàng, tổ chức, cá nhân địa bàn của Địa phương quản lý.

2.       Sau khi kiểm tra, nếu hàng hóa và người trên phương tiện vận chuyển đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về an toàn trong phòng, chống dịch thì Các địa phương cho phép lưu hành để phương tiện được tiếp tục thực hiện lưu thông, giao nhận hàng hóa trên địa bàn địa phương quản lý. Để đảm bảo hàng hóa được lưu thông thông suốt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh thì việc cho phép lưu hành tại các điểm công bố của địa phương nêu trên phải có giá trị trên toàn bộ địa bàn của Địa phương quản lý, không bị cản trở bởi các chốt khác do địa phương tự tổ chức và quản lý.  

3.       Trong trường hợp phương tiện và người trên phương tiện từ địa phương khác đến lưu trú tại Địa phương, cần phải bố trí địa điểm lưu trú tạm thời, nếu không đảm bảo được có cơ sở lưu trú tạm thời cho người trên phương tiện thì Chủ hàng phải có kế hoạch để người trên phương tiện không rời khỏi xe trong suốt quá trình lưu trú tại điểm giao nhận hàng hóa. Đối với trường hợp người trên phương tiện vận chuyển có hộ khẩu thường trú tại địa phương mà không thực hiện lưu trú tạm theo quy định, đề nghị Chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, bố trí trên cơ sở phải đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch của địa phương (theo nội dung văn bản số 2753/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 27/8/2021).

Nguyễn Bình