HỘI NÔNG DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC ĐẨY MẠNH CÁC MÔ HÌNH DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG

18/07/2023 - 15:24 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 06/7, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị sơ kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2023 của Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc; Trong 06 tháng đầu năm 2023, hoạt động Hội và các phong trào thi đua của các cấp Hội được triển khai thực hiện và bám sát sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Vận động cán bộ, hội viên tổ chức các hoạt động thích hợp chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước. Tuyên truyền và vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện triển khai đến Hội Nông dân các xã, thị trấn đăng ký thi đua trong công tác xây dựng tổ chức Hội có 13/13 cơ sở Hội đăng ký vững mạnh, 92/92 chi đăng ký vững mạnh, 235/380 tổ hội đăng ký vững mạnh, 45/380 tổ đăng ký khá.

Các cấp Hội đã phối hợp với các ban ngành vận động 11.034 hộ hội viên, nông dân đăng ký xây dựng “gia đình nông dân văn hoá” gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động cán bộ, hội viên nông dân thắp sáng đường làng, ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự thực hiện tiêu chí nông thôn mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HND huyện đã đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát với thực tế ở cơ sở. Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, hội viên nông dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng và phát triển. Kết quả cụ thể như sau:

Tổ chức tuyên truyền được 45 buổi/1.070 lượt người; kết nạp mới được 89 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 12.072 hội viên; tổ chức 14 cuộc kiểm tra, giám sát; có 8.459 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi;

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện phối hợp Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh kiểm tra các dự án sau giải ngân tại huyện Xuyên Mộc. Tình hình các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích và phát triển tốt. Trong 06 đầu năm 2023, Phối hợp Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh thu hồi 02 dự án/11 hộ/440 tỷ đồng và giải ngân 22 dự án cho198 hộ/11 tỷ đồng.

Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện thu hồi 02 dự án /14 hộ/900 triệu đồng và giải ngân 02 dự án cho 16 hộ/ 800 triệu đồng.

Hội Nông dân các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng chính sách xã hội đến hội viên nông dân và hộ nghèo trên địa bàn huyện qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội nhằm giúp cho hội viên nông dân, nhất là hội viên nghèo nắm được các chương trình tín dụng của ngân hàng chính sách, các chương trình liên quan đến xây dựng nông thôn mới tại địa phương như chương trình cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, hộ mới thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường v.v…

 Đến nay, tổng số dư nợ cho vay của các chương trình do Hội nông dân quản lý được 249.708 triệu đồng/5.316 hộ vay/ 114 tổ tiết kiệm vay vốn.  Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp vào nội dung báo cáo 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào Nông dân 6 tháng cuối năm 2023

Thanh Thủy - Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc