Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

12/01/2022 - 14:33 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 31/12/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ông Hồ Thúc Tiên – Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên thuộc Sở. Tại điểm cầu các địa phương có lãnh đạo các Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo các sở ban ngành cùng tham dự.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; các hoạt động kinh tế - xã hội chịu nhiều tác động tiêu cực. Trên địa bàn tỉnh, dịch bệnh bắt đầu xảy ra và diễn biến phức tạp từ cuối tháng 6, các hoạt động kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản nói riêng đã phải điều chỉnh phù hợp với yêu cầu kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh; hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp đã tập trung thực hiện các giải pháp như: Tập trung hỗ trợ đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tăng cường công tác khuyến nông - khuyến ngư, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, các công trình xây dựng cơ bản được đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm sớm hoàn thành đưa vào phục vụ sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tổ chức thực hiện đồng bộ, hạn chế ảnh hưởng đến năng xuất, sản lượng cây trồng, vật nuôi,… góp phần đảm bảo an ninh lương thực, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp (theo giá hiện hành) là 41.927 tỷ đồng, vượt 6,74% so kế hoạch, tăng 4,49% so năm 2020.

 Tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm ngư nghiệp (theo giá so sánh) là 19.165 tỷ đồng, tăng 2,7% so năm 2020, trong đó:

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp là 8.866 tỷ đồng, tăng 3,51% so năm 2020, trong đó: GTSX ngành trồng trọt là 5.092 tỷ đồng, tăng 3,58%; GTSX ngành chăn nuôi là 3.775 tỷ đồng, tăng 3,41%.

- Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp là 74 tỷ đồng, tăng 1,03%.

- Giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp là 10.224 tỷ đồng, tăng 2,02% so năm 2020, trong đó: GTSX ngành khai thác là 9.144 tỷ đồng, tăng 1,65%; GTSX ngành nuôi trồng là 1.080 tỷ đồng, tăng 5,31%.

- Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 3.389 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 26,22%, tăng 1,91% so năm 2020, trong đó: tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao là 18,95%, tỷ lệ giá trị sản phẩm chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao là 32,80%.

- Giá trị sản phẩm thủy sản ứng dụng công nghệ cao 12.394 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 43,83%, tăng 1,67% so năm 2020, trong đó: tỷ lệ giá trị sản phẩm khai thác ứng dụng công nghệ cao là 44,37%, tỷ lệ giá trị sản phẩm nuôi trồng ứng dụng công nghệ cao là 37,13%.

- Tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44,73% (chỉ tiêu kế hoạch 44,20%), trong đó: Tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,79%.

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó: Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia là 83,9%, tăng 3,9% so tháng 12/2020, vượt 0,9% chỉ tiêu kế hoạch.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: có 07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 116,6% kế hoạch và 06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 100% kế hoạch; Thị xã Phú Mỹ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 02 huyện Xuyên Mộc và Châu Đức đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới.

Để thực hiện được mục tiêu của ngành nông nghiệp trong năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh khôi phục và phát triển ngành nông nghiệp theo tư duy kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hội nhập, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đặt ra các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2022:

- Tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp tính theo giá hiện hành đạt 43.764 tỷ đồng, tăng 4,38% so năm 2021.

- Tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp tính theo giá so sánh đạt 19.839 tỷ đồng, tăng 3,52% so năm 2021, chia theo các ngành sản xuất: ngành nông nghiệp 9.208 tỷ đồng, tăng 3,86% so năm 2021 (Trồng trọt 5.283 tỷ đồng, tăng 3,75%; chăn nuôi 3.926 tỷ đồng, tăng 4,0%); ngành ngư nghiệp 10.556 tỷ đồng, tăng 3,25% so năm 2021 (Khai thác 9.427 tỷ đồng, tăng 3,10%; nuôi trồng 1.129 tỷ đồng, tăng 4,50%); ngành lâm nghiệp 74,8 tỷ đồng, tăng 1,03% so năm 2021.

- Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 3.835 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 28,37%, tăng 2,15% so năm 2021, trong đó: tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao là 21%, tỷ lệ giá trị sản phẩm chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao là 35%.

- Giá trị sản phẩm thủy sản ứng dụng công nghệ cao 13.300 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 45,78%, tăng 1,95% so năm 2021, trong đó: tỷ lệ giá trị sản phẩm khai thác ứng dụng công nghệ cao là 46,43%, tỷ lệ giá trị sản phẩm nuôi trồng ứng dụng công nghệ cao là 37,91%.

- Duy trì tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44,76%, tỷ lệ che phủ rừng 13,79%. 

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, trong đó, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 87%.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Trong năm 2022, duy trì và nâng cao chất lượng đối với 46/47 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 47/47 xã, đạt 100%; 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 30/47 xã; 02 huyện Châu Đức và Xuyên Mộc được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, nâng tổng số đơn vị cấp huyện hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới/đạt chuẩn nông thôn mới là 6/8 đơn vị. Triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Côn đảo. Phấn đấu tăng mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 lên 68 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,3 triệu đồng so với năm 2021.

VPS