Hội nghị tập huấn triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

05/10/2022 - 14:54 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 09/9/2022, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra Hội nghị tập huấn triển khai chiến lược nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự Hội nghị, phía lãnh đạo Trung ương là đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vụ Kế hoạch, Văn phòng điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;

Phía lãnh đạo địa phương là đại diện cấp phòng, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh.

Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược). Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn ngành về triển khai hiệu quả các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đồng bộ và phù hợp các nhiệm vụ đã và đang được được giao thực hiện của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành trong việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển, lĩnh vực và theo các giai đoạn.

 Phát biểu tại Hội nghị, theo ông Lê Văn Việt - Vụ trưởng vụ Kế hoạch, xác định mục tiêu thực hiện Chiến lược trước hết là Xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và có sức cạnh tranh cao; thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm phi nông nghiệp để phát triển sinh kế đa dạng, giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn, đảm bảo cơ hội phát triển công bằng giữa các vùng, miền. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự được đảm bảo. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh là mục tiêu mà nền nông nghiệp Việt Nam đang hướng đến.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Chiến lược đề ra, hội nghị cũng thảo luận đưa ra các giải  pháp cụ thể để thực hiện, trong đó như tăng cường công  tác truyền thông, giáo dục đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động; tăng cường rà soát, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách đột phá trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ và của ngành; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong nông nghiệp và nông thôn; thu hút các nguồn lực để phát triển ngành nông nghiệp, tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ tác động của thiên tai, dịch bệnh; tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế;...

Hội nghị cũng nêu rõ trách nhiệm được phân công thực hiện của các cơ  quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở ngành và  đơn vị có liên quan trong xây dựng, trình duyệt kế hoạch và triển khai có hiệu quả Chiến lược này. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, các đơn vị phải báo cáo tiến độ và kết quả về Bộ. Trong quá trình thực hiện, khó khăn vướng mắc liên hệ về Bộ Nông nghiệp và PTNT (thông qua Vụ  Kế hoạch) để được hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời./.

Lài Nguyễn- CCPTNT