HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

20/09/2022 - 09:11 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 03 tháng 8 năm 2022, tại Trụ sở Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022. Ông Hồ Thúc Tiên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban ngành; các tổ chức chính trị xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; UBND các xã và các cơ quan truyền thông.Hình ảnh:  Đông đảo đại biểu về tham dự Hội nghị phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích, phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cho đến nay

Về cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐNDtrình UBND tỉnh phê duyệt 03 văn bản triển khai thực hiện; Tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách liên kết theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND với 198 đại biểu là đại diện các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thị xã và thành phố, UBND các xã và báo, đài; Thiết kế, in ấn 3.000 cuốn Sổ tay tuyên truyền, hướng dẫn chính sách liên kết và cấp phát cho các sở, ngành, UBND cấp huyện làm tài liệu truyên truyền; phối hợp với 03 địa phương tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND (thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc và Tp.Vũng Tàu); Từ ngày 05/7/2022 - 08/7/2022 hỗ trợ báo cáo viên tham gia các lớp tuyên truyền kiến thức về sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2022 do Hội Nông dân chủ trì; khảo sát thực tế tại các huyện, thị xã, thành phố để xây dựng các mô hình/dự án liên kết cấp tỉnh; thành lập Tổ xét chọn mô hình liên kết điểm và dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cấp tỉnh tại Quyết định số 28/QĐ-SNN ngày 24/01/2022 của Sở NN & PTNT. Hiện đang hướng dẫn các chủ trì liên kết xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết đối với 03 mô hình liên kết điểm (Mô hình điểm liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa của HTX Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lá Xanh; Mô hình điểm liên kết sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả của HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Bà Rịa - Vũng Tàu; Mô hình điểm liên kết sản xuất, tiêu thụ tôm của HTX Chợ bến và Công ty thủy sản Mạnh Cường) và 02 dự án liên kết (Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ cacao của công ty TNHH TM DV Cacao Thành Đạt; Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ rau của Công ty TNHH MTV 4K- Farm).

Về cấp huyện: Các huyện đã ban hành 12 văn bản tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND, triển khai các văn bản của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi các xã, phường, thị trấn, Hội nông dân, Hội phụ nữ, các Hợp tác xã trên địa bàn. Đồng thời, ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch hàng năm và đề xuất kinh phí gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí thực hiện; tổ chức 07 hội nghị, tập huấn với 430 người tham dự, đối tượng tham gia là cán bộ cấp huyện, cán bộ cấp xã, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân; Ngoài ra, thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; Niêm yết công khai Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND tại trụ sở UBND huyện, xã; Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về chính sách liên kết thông qua các chương trình tập huấn và các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, sinh hoạt trên địa bàn, tuyên tuyền, phổ biến và kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, nông hộ tích cực tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng tồn tại những khó khăn, vướng mắc

Cấp tỉnh: Tiến độ lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết của các chủ trì liên kết còn chậm; Việc trình, duyệt kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy trình các bước, nên mất nhiều thời gian.

Cấp huyện: Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND là chính sách mới nên trong khâu triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn; Tiến độ triển khai Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND còn chậm và hạn chế; Do trong quá trình thực hiện liên kết thì khâu tiêu thụ là quan trọng nhất, nhưng trên địa bàn huyện các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác có khâu thu mua, bao tiêu sản phẩm còn hạn chế, do đó để thực hiện hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân còn khó khăn; Đối với các nông hộ: diện tích canh tác manh mún, nhỏ lẻ là lực cản trong việc tích tụ ruộng đất hình thành các cánh đồng lớn trong liên kết; Việc mua bán hàng hóa giữa nông hộ và doanh nghiệp vẫn chưa có sự ràng buộc, hỗ trợ lẫn nhau, tính tuân thủ trong sản xuất,Vì vậy, quá trình triển khai liên kết cũng gặp nhiều khó khăn; Việc liên kết vẫn còn nhiều bất cập trong khâu cung ứng vật tư đầu vào (chứng từ, hóa đơn,…); Trong thời gian đầu thực hiện chính sách do còn nhiều bỡ ngỡ, việc lập thủ tục lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả trúng thầu mất nhiều thời gian.

Sau khi nghe các đại biểu trình bày và thảo luận các nội dung liên quan việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tại hội nghị, Ông Hồ Thúc Tiên – Chủ trì hội nghị đã kết luận, trong đó

Giao Chi cục Phát triển nông thôn:

Hỗ trợ báo cáo viên tham gia các buổi tập huấn, hướng dẫn triển khai chính sách liên kết trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức các chuyến học tập kinh nghiệm về mô hình liên kết cho cán bộ công chức cấp huyện, xã, nông dân, hợp tác xã thuộc đối tượng tham gia dự án, kế hoạch liên kết.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Khẩn trương tổ chức hội nghị, tập huấn tuyên tuyền, phổ biến chính sách Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND. Mời Chi cục Phát triển nông thôn, đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ liên kết tham gia báo cáo viên; Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các hội thảo kêu gọi Doanh nghiệp đầu tư liên kết vào sản xuất Nông nghiệp; Đôn đốc chủ trì liên kết và đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết, tổ chức thẩm định, phê duyệt các dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn.

Thực hiện rà soát các hợp tác xã nông nghiệp, có giải pháp hỗ trợ các hợp tác xã có khả năng phát triển nhằm kiện toàn, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp hoặc giải thể đối với các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả.

 

                                           Lài Nguyễn- CCPTNT