Hoàn thành khâu đột phá của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021

01/12/2021 - 09:49 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Trong năm 2021, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực, phấn đấu đến cuối năm 2021 toàn tỉnh có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bàu Chinh, Đá Bạc, Suối Rao và Sơn Bình của huyện Châu Đức; Tân Lâm và Bình Châu của huyện Xuyên Mộc), 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Cù Bị của huyện Châu Đức; Phước Thuận, Bàu Lâm của huyện Xuyên Mộc; Phước Hưng, Phước Tỉnh của huyện Long Điền; Tân Hưng của thành phố Bà Rịa); Thị xã Phú Mỹ được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; 02 huyện Xuyên Mộc và Châu Đức hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

* Đối với cấp xã: Tính đến nay, toàn tỉnh có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới, (đạt 102,22% so với Kế hoạch); 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đã thực hiện đạt 15/15 tiêu chí nâng cao và đang được các thành viên Đoàn thẩm định tỉnh tổ chức thẩm định đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Kế hoạch đến cuối năm 2021, có 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

* Đối với cấp huyện:

- Thành phố Bà Rịa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại Quyết định 420/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 và đã tổ chức công bố theo đúng quy định.

- Huyện Long Điền đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 và đã tổ chức công bố theo đúng quy định.

- Huyện Đất Đỏ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1890/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 và đã tổ chức công bố theo đúng quy định.

- Thị xã Phú Mỹ hoàn thành xây dựng nông thôn mới cho 5/5 xã, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Tờ trình số 266/TTr-UBND ngày 28/12/2020 trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, đề nghị xét Thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Ngày 16/11/2021, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức họp thẩm định đề nghị công nhận Thị xã Phú Mỹ hoàn thành hiệm vụ xây dựng nông thôn. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận.

- Huyện Xuyên Mộc: đã thực hiện đạt 12/12 xã nông thôn mới và 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. UBND tỉnh đã có Tờ trình số 179/TTr -UBND ngày 22/9/2021, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, xét công nhận huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đến nay đã được Đoàn thẩm định của Trung ương tổ chức thẩm định, khảo sát thực tế, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định, xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

- Huyện Châu Đức: đã thực hiện đạt 15/15 xã nông thôn mới và 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. UBND tỉnh đã có Tờ trình số 243/TTr -UBND ngày 22/11/2021, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, xét công nhận huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đến nay đã được Đoàn thẩm định của Trung ương tổ chức thẩm định, khảo sát thực tế, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định, xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Như vậy trong năm 2021, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được các kết quả theo kế hoạch đề ra trong đó toàn tỉnh có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 102,22% so với Kế hoạch được giao; Thị xã Phú Mỹ đã được Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức họp thẩm định đề nghị công nhận Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 vào ngày 16/11/2021. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận, cơ bản đúng theo mục tiêu khâu đột phá đã đăng ký với Tỉnh ủy.

                                                                                           HTN