Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho 6 Hợp tác xã nông nghiệp

29/11/2019 - 12:41 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân cũng như thành viên Hợp tác xã (HTX) phát huy vai trò chủ thể trong việc tham gia phát triển sản xuất.

          Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, vật tư cho 6 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp gồm:

1.  HTX Nông nghiệp Thủy sản Suối Giàu (Dự án mở rộng quy mô nuôi cá nước ngọt).

2. HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhứt (Dự án sản xuất lúa sạch).

3. HTX Dịch vụ Nuôi trồng thủy sản và sản xuất Muối Chợ Bến (Dự án sản xuất muối sạch).

4. HTX Nuôi trồng thủy sản Thành Đạt.

5. HTX Nuôi trồng thủy sản Hiệp Thành (Dự án nuôi hàu bằng trụ).

6. HTX Nuôi trồng thủy sản Đức Thịnh (Dự án nuôi trồng thuỷ sản).

          Ngoài ra, UBND tỉnh cũng phê duyệt kế hoạch tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho 260 người; Tổ chức 02 chuyến học tập kinh nghiệm thực tế các mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với phát triển ngành nghề nông thôn và du lịch tại tỉnh An Giang, Thái Bình.

          Xây dựng và in ấn cẩm nang về phát triển HTX nông nghiệp để củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức của người dân, thành viên HTX và ứng dụng các văn bản vào những hoạt động phát triển hợp tác xã; Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

                                                                            Song Nhi