Hình thành Tổ đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động ngành nông nghiệp

21/12/2021 - 08:57 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Theo Ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng công chức, viên chức ngành nông nghiệp có khả năng tiếp cận nhanh chóng các chủ trương, chỉ đạo, phương hướng hoạt động ngành, tiến bộ khoa học kỹ thuật và đặc biệt là có khả năng sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Để cụ thể hóa các chủ trương, phương hướng phát triển ngành bằng những kế hoạch cụ thể góp phần đổi mới hoạt động của từng đơn vị trực thuộc, tiến tới đổi mới hoạt động ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13/12/2021 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp về việc thành lập Tổ đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động ngành nông nghiệp. Thành phần tham dự là công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc.          

Tại cuộc họp, Ông Trần Văn Cường đã hướng dẫn cho các thành viên tham dự cách thức đề xuất ý tưởng, giải pháp đổi mới hoạt động của cơ quan đơn vị trực thuộc dựa trên chỉ đạo của Bộ, ngành và của địa phương liên quan đến hoạt động nông nghiệp. Trong thời gian sớm nhất, sẽ hình thành Tổ thực hiện các nội dung này, Tổ trưởng là chuyên viên của Sở Nông nghiệp và PTNT, các thành viên là công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc, trong đó phân giao theo các mảng, lĩnh vực công tác. Từng thành viên dựa trên chủ trương, phương hướng phát triển của đơn vị và tình hình thực tế của địa phương từ đó đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động của đơn vị mình, sau đó trình bày, thảo luận với Tổ và đề nghị Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt kế hoạch thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị.

Việc thành lập Tổ sẽ giúp cho công chức, viên chức nắm vững chủ trương, chỉ đạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thiện các kỹ năng đặc biệt là những kỹ năng mềm như đọc, hiểu, sắp xếp công việc khoa học, kỹ năng đề xuất và trình bày ý tưởng, giải pháp góp phần hoạt động của cơ quan, đơn vị mình công tác.

Thành viên của Tổ công tác tại Chi cục Phát triển nông thôn vinh dự được Giám đốc Sở giao thực hiện công việc đầu tiên của Tổ là trình bày ý tưởng, giải pháp đổi mới hoạt động trang trại, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

oAHVM