Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023

01/11/2023 - 12:24 | Văn bản quy phạm pháp luật

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023.

            Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần “đẩy mạnh giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách bền vững nhằm giảm dần sự chênh lệch khoảng cách phát triển trong đồng bào dân tộc thiểu số so với mặt bằng chung của tỉnh” theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh.

          Cụ thể, Tỉnh sẽ hỗ trợ phát triển sản xuất cho 114 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phổ biến kiến thức về sản xuất nông nghiệp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia dự án theo phương thức cầm tay chỉ việc, hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp tại điểm xây dựng mô hình; tận dụng công lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập, góp phần ổn định sinh kế, cải thiện đời sống và phát triển sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả các mô hình tăng từ 15-20% so với thông thường; tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn; giảm 15-20% chi phí thuốc thú y, thức ăn hỗn hợp; tận dụng nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương; xử lý, tận dụng nguồn chất thải trong chăn nuôi góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

          Dự án này hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp thông qua xây dựng các mô hình trình diễn phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn theo thứ tự ưu tiên; qua đó nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật thông qua hình thức cầm tay chỉ việc, trược tiếp tại điểm xây dựng mô hình.

          Đồng thời, hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 mô hình sản xuất nông nghiệp cho 114 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gồm: Mô hình chăn nuôi bò sinh sản cho 88 hộ; Mô hình chăn nuôi dê sinh sản cho 36 hộ.

          Khi Dự án hoàn thành sẽ tăng thu nhập bình quân của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm tối đa lợi ích phát triển sản xuất từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh; góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách bền vững nhằm giảm dần sự chênh lệch khoảng cách phát triển trong đồng bào dân tộc thiểu số so với mặt bằng chung của tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tăng thu nhập, ổn định sinh kế và cải thiện cuộc sống. Với hình thức hỗ trợ trực tiếp, Dự án tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận và tham gia thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số, có khả năng duy trì và nhân rộng cho các hộ khác trên địa bàn tỉnh; giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt được kiến thức khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước hiệu quả để tạo động lực vươn lên, ổn định cuộc sống góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội của địa phương.

          UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định. Chịu trách nhiệm về toàn bộ cơ sở pháp lý, tính hợp pháp và trách nhiệm quản lý ngành về nội dung nêu trên theo quy định hiện hành.

                                                          VTH