Đề xuất kiến nghị cần xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá.

15/03/2022 - 10:24 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Thực hiện Chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai Công văn số 06/SKHĐT-TCT ngày 10/03/2022 của Tổ công tác Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 về việc triển khai Văn bản số 9263/VPCPKSTT ngày 20/12/2021 truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá;

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kính đề nghị các tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ách tắc lưu thông hàng hóa, cản trở việc đi lại của Nhân dân trong quá trình khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 202/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh gửi về Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để tổng hợp, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định.

Đầu mối tiếp nhận thông tin: Đ/c Nguyễn Văn Bình – Phòng Chế biến Thương mại Nông sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – điện thoại: 0974.254.607.

Chi cục xin trân trọng thông báo./.

Chế biến Thương mại Nông sản