Công nhận 21 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP

20/05/2021 - 10:12 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 22/4/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng mục chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Trên cơ sở đánh giá, phân hạng 21 sản phẩm OCOP của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, ngày 30/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh – Chủ trì Chương trình OCOP tỉnh đã có Tờ trình số 81/TTr-SNN gửi UBND tỉnh đề nghị quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng cho 21 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021. Theo đó, ngày 22/4/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND gồm 05 sản phẩm tiềm năng đạt năm (05) sao đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP Quốc gia và 16 sản đạt hạng bốn (04) sao,

Trước đó Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP)  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được thành lập tại Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 02/3/2021. Trong giai đoạn 2018 - 2020, các địa phương đã tổ chức thống kê, đánh giá tiềm năng các sản phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP là 229 sản phẩm. Theo đó, tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP cấp tỉnh đã tổ chức họp rà soát hồ sơ, đánh giá 21 sản phẩm OCOP cấp tỉnh và tham mưu Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá đánh giá và phân hạng từ 4 sao trở lên đối với 05 chủ thể thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh năm 2020, trong đó có 5 sản phẩm tiềm năng đạt hạng 5 sao và 16 sản phẩm đạt hạng 4 sao.

Nguyễn Bình