Chuẩn bị con giống, vật tư đầu vào, điều kiện kỹ thuật để đảm bảo sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2023

14/02/2023 - 09:17 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm mục đích đảm bảo phát triển sản xuất, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu của ngành trong năm 2023, Tổng cục Thủy sản vừa ban hành Công văn số 59/TCTS-NTTS ngày 10/01/2023 về việc Chuẩn bị con giống, vật tư đầu vào, điều kiện kỹ thuật để đảm bảo sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2023. Theo đó Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:

    1. Về sản xuất, cung ứng giống thủy sản

    -   Rà soát kế hoạch sản xuất, khả năng cung ứng giống thuỷ sản và có giải pháp chuẩn bị đủ con giống, đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất nuôi trồng thủy sản thương phẩm.

    -    Các địa phương có cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản: khẩn trương rà soát, đánh giá cấp giấy chứng nhận và kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

    -   Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống trong trong sản xuất, ương dưỡng và lưu thông; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh, các vi phạm quy định về kiểm dịch, sử dụng con giống không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.

    2. Về sản xuất, cung ứng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản

          -    Tiếp tục thực hiện kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận và kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất theo phân công, phân cấp.

       -   Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất, lưu thông và xử lý nghiêm các vi phạm trong sử dụng chất cấm, hóa chất, kháng sinh không được phép dùng trong nuôi trồng thủy sản.

        3.Về nuôi trồng thủy sản

        -   Triển khai Văn bản số 2150/TCTS-NTTS ngày 06/12/2022 của Tổng cục Thủy sản về việc thực hiện khung lịch mùa vụ thả giống tôm nước lợ năm 2023 (đối với các địa phương ven biển); Văn bản số 2139/TCTS-NTTS ngày 05/12/2022 của Tổng cục Thủy sản về phòng chống rét cho thủy sản nuôi (đối  với các địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ).

        -   Chỉ đạo, hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản tuân thủ yêu cầu kỹ thuật trong cải tạo ao/đầm, vệ sinh lồng bè để đảm bảo hiệu quả trong sản xuất nuôi trồng thủy sản. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường.

    -   Tăng cường quan trắc môi trường, kịp thời thông báo cho người dân biết thời điểm thích hợp nhất để lấy nước đảm bảo chất lượng tốt; hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản xử lý nước đúng quy trình kỹ thuật trước khi thả nuôi.

    -    Tiếp tục tổ chức kiểm tra điều kiện sản xuất và an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác đăng ký, cấp Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối  tượng thủy sản nuôi chủ lực theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 38 Luật  Thuỷ sản và Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Thúy Nga – Chi cục Thủy sản