Chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ

02/01/2020 - 07:58 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Theo Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh đến năm 2020. Qua đó, các doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ, cụ thể như sau:

3. Ưu đãi tín dụng thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh: Được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành; Được Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% và bảo lãnh để vay vốn.

4. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ: Được hưởng về ưu đãi thuế nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định của pháp luật; Được ưu tiên, không thu phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia, Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước; Được sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và các nguồn huy động hợp pháp khác để thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ; Được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà theo quy định của pháp luật.


5. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng đổi mới công nghệ: Được Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% khi đầu tư cho cơ sở vật chất - kỹ thuật hoạt động giải mã công nghệ; Được Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xem xét cho vay khi có dự án tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; Được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước sau khi có kết quả tự đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn; Được ưu tiên trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm hình thành từ phát triển khoa học và công nghệ để phát triển sản phẩm mới; Được vinh danh, khen thưởng khi có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ, thương mại hóa sản phẩm.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ được đăng tải tại website: http://www.baria-vungtau.gov.vn

Kim Khánh