Chính sách mới về hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi

18/07/2019 - 07:16 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ bao gồm người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo Châu Phi (ASF) sẽ được hỗ trợ 25.000 đồng/kg heo hơi áp dụng cho heo con và heo thịt các loại. Đối với heo nái, heo đực đang khai thác sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng/kg heo hơi.

Đối với doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh ASF với mức hỗ trợ 8.000 đồng/kg heo hơi đối với heo con, heo thịt các loại và mức 10.000 đồng/kg heo hơi đối với heo nái, heo đực đang khai thác. Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

Doanh nghiệp và chủ hộ nuôi giữ heo giống cụ kỵ, ông bà được hỗ trợ với mức 500.000 đồng/con heo đến ngày 31/12/2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh, bảo đảm duy trì đàn heo giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã ban hành văn bản số 6368/UBND-VP ngày 01/7/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện:

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm theo các quy định tại Quyết định số 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các trường hợp tiêu hủy heo để phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trước ngày 27/6/2019, việc hỗ trợ cho chủ vật nuôi thực hiện theo văn bản số 4598/UBND-VP ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về việc tạm thời thực hiện chính sách hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

           3. Mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh với mức 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày vào ngày nghỉ, lễ, tết.

           4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh về việc tổ chức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu phi tại địa phương.     

Ngọc Hiền (TH)