CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN DI DỜI VÀO KHU CHẾ BIẾN HẢI SẢN TẬP TRUNG

19/01/2021 - 11:03 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Theo thống kê của các địa phương, trên địa bàn tỉnh tổng cộng có 118 doanh nghiệp và 306 cơ sở nhỏ lẻ, hộ cá thể hoạt động sơ chế, chế biến hải sản, với tổng công suất chế biến khoảng 250.000 tấn thành phẩm và bán thành phẩm/năm.

            Phân theo địa bàn: Thành phố Vũng Tàu có 49 doanh nghiệp (gồm chế biến xuất khẩu: 20 doanh nghiệp, chế biến nội địa: 29 doanh nghiệp) và 47 cơ sở, hộ sản xuất nhỏ lẻ; Thành phố Bà Rịa có 06 doanh nghiệp (gồm: chế biến xuất khẩu: 03 doanh nghiệp, chế biến nội địa: 03 doanh nghiệp) và 8 cơ sở sản xuất nhỏ lẻ sơ chế, thu mua hải sản; Thị xã Phú Mỹ   04 doanh nghiệp; Huyện Long Điền có 39 doanh nghiệp (gồm Chế biến xuất khẩu: 08 doanh nghiệp, chế biến nội địa: 31 doanh nghiệp) và 146 cơ sở, hộ cá thể; Huyện Đất Đỏ có 16 doanh nghiệp (gồm: chế biến xuất khẩu: 6 doanh nghiệp, chế biến tiêu thụ nội địa: 10 doanh nghiệp) và 46 cơ sở sơ chế, chế biến hải sản nhỏ lẻ; Huyện Xuyên Mộc có 04 doanh nghiệp (gồm: chế biến xuất khẩu: 01 doanh nghiệp, chế biến nội địa: 03 doanh nghiệp) và 59 cơ sở sản xuất, kinh doanh hải sản nhỏ lẻ.

         Phân theo loại hình: Chế biến các mặt hàng tinh chế, chất lượng cao có 03 doanh nghiệp; Chế biến mực, cá, tôm đông lạnh có 44 doanh nghiệp; Chế biến hàng khô có 24 doanh nghiệp; Chế biến nước mắm có 16 doanh nghiệp; Chế biến surimi (chả cá) có 09 doanh nghiệp; Chế biến bột cá có 05 doanh nghiệp;  Doanh nghiệp hoạt động gia công, mua bán hải sản (chỉ có Văn phòng Công ty, không có nhà máy hoạt động chế biến) có 17 doanh nghiệp.

         Theo Điều 5, chính sách hỗ trợ tại Nghị Quyết 41/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025, quy định như sau:

         Hỗ trợ tiền thuê đất tại địa điểm mới: Hỗ trợ 50% (năm mươi phần trăm) nhưng không quá 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng)/năm tiền thuê lại đất mà cơ sở sản xuất phải nộp trong 05 (năm) năm đầu. Mức hỗ trợ được chi trả cho từng năm cho các cơ sở sản xuất khi di dời đến địa điểm mới trong các khu, cụm công nghiệp, khu tập trung; Diện tích đất được hỗ trợ bằng diện tích đất có nguồn gốc hợp pháp đang sử dụng tại địa điểm cũ. Trường hợp cơ sở sản xuất di dời cần thuê lại diện tích đất lớn hơn so với diện tích đất tại địa điểm cũ, thì phải tự trả thêm tiền cho phần diện tích đất lớn hơn đó. Trường hợp cơ sở sản xuất di dời cần thuê lại diện tích đất nhỏ hơn so với diện tích đất đang sử dụng tại địa điểm cũ, thì diện tích đất được hỗ trợ bằng diện tích thuê lại tại địa điểm mới.

         Hỗ trợ tiền thuê nhà xưởng tại địa điểm mới: Các cơ sở sản xuất đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ thuê lại đất khi di dời, nhưng không thuê lại đất mà chỉ thuê nhà xưởng tại địa điểm mới, thì sẽ được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà xưởng. Mức hỗ trợ (bao gồm cả chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị) được tính theo diện tích nhà xưởng tại địa điểm mới là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng)/m2, nhưng không quá 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng)/cơ sở.

         Hỗ trợ cho việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt nhà xưởng, thiết bị: Việc xác định qui mô cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các cơ sở sản xuất khi thực hiện dự án di dời vào khu và cụm công nghiệp, các khu tập trung sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển di dời, hỗ trợ xây dựng nhà xưởng là 30.000 đồng (ba mươi nghìn đồng)/m2 tính theo diện tích thuê lại đất của chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu tập trung. Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Đối với cơ sở sản xuất có qui mô vừa mức hỗ trợ không quá 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng)/cơ sở; Đối với cơ sở sản xuất có qui mô nhỏ mức hỗ trợ không quá 150.000.000 đồng (một trăm năm triệu đồng)/cơ sở; Đối với cơ sở sản xuất có qui mô siêu nhỏ mức hỗ trợ không quá 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng)/cơ sở.

         Hỗ trợ lãi vay đầu tư xây dựng cơ sở mới: Các cơ sở sản xuất di dời, khi vay vốn để đầu tư xây dựng cơ sở mới sẽ được hỗ trợ lãi suất vốn vay sau đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Mức lãi suất được hỗ trợ theo hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không vượt quá lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại từng thời kỳ, tính trên tổng số tiền vay để đầu tư xây dựng cơ sở mới. Thời gian hỗ trợ lãi suất là thời gian vay thực tế ghi trên hợp đồng tín dụng nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày được giải ngân vốn vay; mức hỗ trợ không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng)/cơ sở.

         Hỗ trợ người lao động trong thời gian ngừng sản xuất: Người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà đã làm việc từ 06 tháng trở lên tại cơ sở sản xuất phải di dời tính đến thời điểm ngừng việc, trong thời gian ngừng việc được hỗ trợ 01 tháng tiền lương cho mỗi tháng ngừng việc (không quá mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành), nhưng tối đa không quá 06 tháng.

         Hỗ trợ một lần đối với cơ sở sản xuất tự chấm dứt hoạt động sản xuất: Các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng di dời, nhưng tự chấm dứt hoạt động sẽ được hỗ trợ một lần, để giải quyết những khó khăn sau khi chấm dứt hoạt động. Mức hỗ trợ là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng)/m2 nhà xưởng tại thời điểm chấm dứt hoạt động, nhưng không quá 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng)/cơ sở.

Chính sách hỗ trợ được thực hiện từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Nguyễn Bình