Chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp qua hoạt động khuyến nông theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP

14/02/2023 - 08:21 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Trong thời gian vừa qua, hoạt động khuyến nông từng bước phát triển và các quy định pháp luật về Khuyến nông từng bước được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất theo từng giai đoạn. Giai đoạn 1993 – 2004, khuyến nông hoạt động theo Nghị định 13/CP và Thông tư liên Bộ số 02/TTLB; Giai đoạn 2005-2010, khuyến nông hoạt động theo Nghị định 56/2005/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BNN; Giai đoạn 2011 đến 2018, khuyến nông hoạt động theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 183/TTLT-BTC-BNNPTNT, Thông tư số 25 (trước đây là Thông tư 49, Thông tư 15, Thông tư 38) của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Qua một thời gian thực hiện Nghị định 02/2010/NĐ-CP, hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước tiếp tục được xây dựng, phát triển lớn mạnh và đồng bộ từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã và thôn bản. Kinh phí được phân cấp quản lý và đầu tư theo hoạt động khuyến nông; từng bước hạn chế sự ỷ lại của địa phương vào nguồn kinh phí khuyến nông Trung ương. Chính sách khuyến nông đã phát huy, tác động tốt đối với sản xuất nông nghiệp và người nông dân góp phần vào quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đem lại giá trị gia tăng cho ngành và thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, qua quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo thời gian, Nghị định 02/2010/NĐ-CP đã dần bộc lộ những hạn chế, bất cập đối với nhiều nội dung thực hiện.

Để giải quyết những hạn chế, bất cập của Nghị định 02/2010/NĐ-CP, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành nông nghiệp, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết tam nông, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…). Ngày 24/5/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị Định số 83/2018/NĐ-CP, gồm 6 chương 39 điều để thay thế Nghị định 02/2010/NĐ-CP.

Những điểm mới trong Nghị định 83 của Chính phủ về Khuyến nông đã được Khuyến nông cả nước triển khai để thay thế Nghị định 02/2010/NĐ-CP. Chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông nỗi bật như: Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính sách thông tin tuyên truyền; chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình; chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông…có hiệu lực từ ngày 10/7/2018.

Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo

Về đối tượng nhận chuyển giao công nghệ được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông theo quy định hiện hành. 

Về đối tượng chuyển giao công nghệ được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông theo quy định hiện hành; người tham gia giảng dạy, trợ giảng, hướng dẫn tham quan, tổ chức lớp học được hưởng 100% các chế độ theo quy định hiện hành. Ưu tiên đào tạo cán bộ khuyến nông là nữ, người dân tộc thiểu số.

Chính sách thông tin tuyên truyền

Theo Nghị định, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí xây dựng nội dung tuyên truyền khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản tạp chí, tài liệu, ấn phẩm khuyến nông, tổ chức sự kiện khuyến nông (hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tọa đàm), xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin khuyến nông và các hình thức thông tin tuyên truyền khuyến nông khác. Đối tượng chuyển giao, đối tượng nhận chuyển giao công nghệ khi tham dự các sự kiện khuyến nông được hỗ trợ chi phí tài liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở theo quy định hiện hành.

Chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình

Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn được nêu rõ như sau:

-  Mô hình trình diễn ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ tối đa 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình.

-  Mô hình trình diễn ở địa bàn trung du, miền núi, bãi ngang được hỗ trợ tối đa 70% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình.

-  Mô hình trình diễn ở địa bàn đồng bằng được hỗ trợ tối đa 50% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình.

-  Mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 40% tổng kinh phí thực hiện mô hình (đối với tất cả các địa bàn).

-  Mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện mô hình nhưng không quá 100 triệu đồng/mô hình (đối với tất cả các địa bàn).

Chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông

Nghị định nêu rõ, tổ chức, cá nhân hoạt động khuyến nông được tham gia tư vấn và dịch vụ khuyến nông quy định tại Nghị định này và theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn và dịch vụ khuyến nông được ưu tiên thuê đất, vay vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành. Chi phí dịch vụ, tư vấn khuyến nông do các bên thỏa thuận. Việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ dịch vụ, tư vấn khuyến nông theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xã hội hóa khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp

Cũng theo Nghị định, các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp được hưởng các chính sách sau:

-  Được vinh danh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ có hiệu quả, có tác động tốt đến sản xuất kinh doanh nông nghiệp; được cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi khi tham gia hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, lệ phí, vay vốn, thuê đất và các chính sách khác theo quy định của pháp luật hiện hành…

 

Trọng Hoàng