Châu Đức, địa phương tiên phong phê duyệt ranh giới khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

17/07/2023 - 15:36 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 14/7/2023, UBND huyện Châu Đức đã ban hành Quyết định số 3386/QĐ-UBND về phê duyệt ranh giới khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó đã xác định ranh giới cụ thể khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến được quy định tại Điều 2, Điều 3, Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu để công khai cho người dân biết.

Trên cơ sở ranh giới khu vực không được phép chăn nuôi, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sẽ khẩn trương thực hiện rà soát, thống kê số hộ chăn nuôi gia súc gia cầm hiện có theo số đơn vị vật nuôi tại khu vực này; lập hồ sơ đề xuất chính sách hỗ trợ người chăn nuôi buộc phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định; lộ trình thực hiện trước ngày 31/12/2024 và được quy định tại Điều 4, Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Điều 83, Luật Chăn nuôi năm 2018.

Sau khi các xã, thị trấn hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất hỗ trợ, Ủy ban nhân dân huyện sẽ thực hiện thẩm định và hỗ trợ người chăn nuôi buộc phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động với định mức là 1.000.000 đồng/ĐVN, hộ chăn nuôi từ đủ 1 (một) đơn vị vật nuôi trở lên và thực hiện trước ngày 31/12/2024. Thời gian cụ thể của từng địa phương theo kế hoạch đã phê duyệt. Từ năm 2025 tất cả các hộ chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi buộc phải chấm dứt hoạt động mà không được hỗ trợ. Nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ. Việc xác định số đơn vị vật nuôi được thực hiện theo Phụ lục V, ban hành kèm theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ.

Đồng thời, trên cơ sở xác định ranh giới khu vực không được phép chăn nuôi, địa phương đã xác định phạm vi được phép xây dựng nhà nuôi chim yến phải có khoảng cách tối thiểu 300 m (ba trăm mét) tính từ ranh giới khu khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với nhà nuôi chim yến đã hoạt động trước ngày 05/3/2020 (ngày Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành) thì tùy theo vị trí mà thực hiện các yêu cầu theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ở ngoài phạm vi khu vực không được phép chăn nuôi, khi phát sinh hoạt động chăn nuôi (bao gồm cả hoạt động nuôi chim yến) phải đảm bảo các quy định của pháp luật có liên quan (về chăn nuôi, thú y, đất đai, xây dựng, môi trường, tài nguyên nước,…) và đã được Ủy ban nhân huyện giao các cơ quan chuyên môn có liên quan phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân thực hiện.

Hình ảnh: Bản đồ ranh giới khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND trên địa bàn huyện Châu Đức

Được biết, huyện Châu Đức là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện phê duyệt ranh giới khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thực hiện niêm yết công khai tại địa phương để toàn thể nhân dân được biết. Đồng thời đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức hội đoàn thể phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện đồng thuận thực hiện.

Sau khi được người dân đồng tình hưởng ứng, huyện Châu Đức cơ bản giải quyết được những hệ lụy về môi trường phát sinh từ hoạt động chăn nuôi tại các khu dân cư trung tâm ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

                                                                                        CTV.  Ngân Phan