Các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

11/11/2021 - 15:50 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Kế hoạch).

        Mục đích của kế hoạch nhằm tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ để thúc đẩy phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đáp ứng, phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh; phục vụ trong nước, hướng tới xuất khẩu và tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu,... nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của tỉnh, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Nghị quyết Chính phủ đề ra.

          Theo đó, Tỉnh đưa ra mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng phát triển của thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa của các ngành công nghiệp ưu tiên Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045; tiềm năng thế mạnh, lợi thế cạnh tranh và định hướng phát triển của ngành công nghiệp. Trong giai đoạn đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện phụ tùng điện - điện tử; dệt may - da giày và công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

          Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ được triển khai trên cơ sở tạo lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới, nhằm thu hút đầu tư, tiếp cận và đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia, tham gia ngày càng sâu rộng vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu trong các lĩnh vực này; huy động nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế, đặc biệt từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước; đảm bảo hài hòa, bền vững giữa các ngành công nghiệp, lấy phát triển chiều sâu làm trọng tâm, với các ưu tiên đột phát để tạo ra các mũi nhọn cho phát triển công nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

          Để đạt được mục tiêu trên, Tỉnh đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp như sau: (1) triển khai hiệu quả, đồng bộ các cơ chế chính sách và chương trình, đề án của Chính phủ và các Bộ, ngành triển khai để hỗ trợ thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; (2) triển khai Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025; (3) quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ; (4) đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; (5) nâng cao năng lực hỗ trợ và nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; (6) tăng cường liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp địa phương trong phát triển chuỗi cung ứng.

          Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương hoặc theo yêu cầu để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban ngành và địa phương kịp thời tổng hợp, phản ánh về Sở Công Thương để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

          Ủy ban nhân dân dân tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tích cực tham gia các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; khuyến khích mạnh dạn đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

VTH