Các giải pháp khó khăn đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

23/11/2020 - 12:56 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Tình hình triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh: Thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và các Chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh. Đến nay các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện cụ thể như sau:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi phát triển kinh tế theo Kết luận số 78-KL/TW ngày 05/06/2020 của Bộ Chính trị; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid; các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

-  Triển khai các hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn các HTX nộp thuế bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Lập hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lý gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp theo thẩm quyền cho người nộp thuế đúng quy định hiện hành; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ hvề các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19.

- Các Quỹ tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miến, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Hiện các QTDND trên địa bàn vẫn hoạt động ổn định, các chỉ tiêu cơ bản vẫn tiếp tục so mức tăng trưởng dương. Cụ thể, tính đến 31/8/2020, huy động vốn của các QTDND đạt 272.940 triệu đồng, tăng 31.824 triệu đồng (tỷ lệ tăng 13,20%) so với cùng kỳ năm trước và tăng 27.069 triệu đồng (tỷ lệ tăng 11%) so với cuối năm 2019. Đối với công tác tín dụng, tính đến 31/8/2020 dư nợ cho vay đạt 333.122 triệu đồng tăng 32.117 triệu đồng (tỷ lệ tăng 10,67%) so với cùng kỳ năm trước và tăng 1.809 triệu đồng (tỷ lệ tăng 0,55%) so với cuối năm 2019.

Tình hình HTX trên địa bàn Tỉnh:

- Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 148 hợp tác xã, trong đó có 97 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm - ngư - diêm nghiệp; 03 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 03 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; 18 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thương mại; 18 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực vận tải; 02 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực môi trường; 07 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tín dụng.

- Tổng số thành viên là 13.489 thành viên, số lượng thành viên mới tham gia vào hợp tác xã năm 2020 khoảng 1.079 thành viên, số lao động làm việc trong khu vực HTX khoảng 7.240 lao động.

- Doanh thu bình quân của hợp tác xã ước đạt 5.707 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân 01 hợp tác xã ước đạt 1.011 triệu đồng/năm (lợi nhuận được chia đều bình quân cho các Hợp tác xã hoạt động lợi nhuận ít và các Hợp tác xã mới thành lập). Thu nhập bình quân của lao động trong hợp tác xã là 73 triệu đồng/năm.

Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng dịch Covid-19:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực KTTT, HTX do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 3874/VPCP-NN ngày 18/5/2020.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện các biệp pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, đồng thời kiểm tra, kiểm soát và xử lý những vi phạm phòng chống bịch bệnh trên địa bàn.

- Tạo điều kiện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở cửa hoạt động trở lại kinh doanh phát triển kinh tế địa phương nhưng phải đảm bảo các biệp pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là những sản phẩm chủ lực của địa phương; là cầu nối phát triển thị trường giữa các HTX với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ HTX trong việc mở rộng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong và ngoài tỉnh đồng thời tạo điều kiện cho các sản phẩm chủ lực được tiêu thụ vào các chuỗi siêu thị, chuỗi cửa hàng cung ứng sản phẩm nông sản. Tạo điều kiện để các hợp tác xã ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh.

       - Đối với lao động trong các HTX trên địa bàn tỉnh: Qua phản ánh ý kiến của một số HTX, sau khi làm đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn đối với đối tượng có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không được phòng lao động thương binh và xã hội huyện, thị xã, thành phố xem xét, giải quyết và trả hồ sơ với lý do người lao động trong các HTX không thuộc đối tượng hỗ trợ. Để đảm bảo quyền lợi người lao động trong khu vực kinh tế tập thể, HTX, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu bổ sung đối tượng là người lao động trong HTX có tham gia bảo hiểm được hưởng hỗ trợ tại điểm a, mục 1 phần I: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo Công văn số 4305/UBND-VP ngày 04/5/2020 về triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19  theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của thủ tướng Chính Phủ.

Tấn Phước