Các Dự án nhân rộng mô hình khuyến nông giảm nghèo năm 2019

02/12/2019 - 07:57 | Xúc tiến thương mại

Ngày 15/20/2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2715/QĐ-UBND về phê duyệt dự án nhân rộng mô hình khuyến nông giảm nghèo năm 2019, đồng thời phê duyệt Kế hoạch tổ chức nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững cho hội viên nông dân nghèo năm 2019

Mục tiêu của Dự án nhân rộng mô hình khuyến nông giảm nghèo năm 2019 nhằm góp phần từng bước nâng cao mức sống cho người nghèo; hướng dẫn cách làm ăn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo; trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch, bố trí sản xuất hợp lý, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập ổn định và có khả năng tự thân thực hiện mô hình để thoát nghèo bền vững sau khi dự án kết thúc. 

UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 04 mô hình sản xuất nông nghiệp cho 30 hộ nghèo bao gồm: Mô hình nuôi dê sinh sản (05 hộ tham gia), mô hình nuôi bò sinh sản (05 hộ tham gia), mô hình nuôi gà ta thả vườn (10 hộ tham gia), mô hình trồng rau ăn lá an toàn (10 hộ tham gia); đồng thời sẽ tổ chức 68 lớp tập huấn trong mô hình và tập huấn chuyên đề cho các xã, phường, thị trấn thuộc 6 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Kế hoạch tổ chức nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững cho hội viên nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019 nhằm tổ chức tập huấn, bồi duỡng, trang bị kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân nghèo để ứng dụng thực hiện nhân rộng các mô hình khuyến nông có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, tạo việc làm mới, cải thiện đời sống, tinh thần cho hội viên nông dân nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vừng năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 06 mô hình chăn nuôi, trồng trọt cho 40 hộ nghèo bao gồm: Mô hình nuôi vịt xiêm lấy thịt (05 hộ tham gia); Mô hình nuôi dê sinh sản (05 hộ tham gia); Mô hình nuôi bò sinh sản (05 hộ tham gia); Mô hình chăn nuôi gà thả vườn (10 hộ tham gia); Mô hình trồng măng tây xanh (05 hộ tham gia); Mô hình trồng rau ăn lá các loại an toàn (10 hộ tham gia); đồng thời tổ chức 07 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên nông dân nghèo.


Đức Thành