Các đối tượng được tham gia bảo hiểm nông nghiệp

29/08/2019 - 00:44 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Hiện nay về bảo hiểm nông nghiệp đã được Chính phủ đã ban hànhNghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Theo Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí BHNN bao gồm: Cây trồng (cây lúa); vật nuôi (trâu, bò); nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng). Về mức hỗ trợ phí BHNN, Quyết định 22 nêu rõ: Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 90% phí BHNN; cá nhân sản xuất nông nghiệp khác được hỗ trợ 20% phí BHNN; tổ chức sản xuất nông nghiệp đáp ứng các điều kiện cụ thể về hợp tác, liên kết, quy mô lớn có ứng dụng công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường được hỗ trợ 20% phí BHNN.


Về rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp: Đối với cây lúa và trâu, bò, hỗ trợ rủi ro thiên tai và một số dịch bệnh; Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, hỗ trợ rủi ro thiên tai (thiên tai và dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí BHNN từ ngày Quyết định số 22 có hiệu lực (26/6/2019) đến hết ngày 31/12/2020.

Tấn Phước