Ban hành thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

12/01/2022 - 10:21 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 29/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT về quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, theo quy định Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2022.

           Theo đó, doanh nghiệp đăng ký phân loại theo hai hình thức là trực tuyến và trực tiếp. Đối với hình thức trực tuyến, doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử www.kiemlam.org.vn để đăng ký theo hướng dẫn của Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp. Đối với hình thức trực tiếp, trường hợp doanh nghiệp không ứng dụng được Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp thì gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Cơ quan tiếp nhận.

          Cơ quan tiếp nhận nhập hồ sơ của doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp; thông báo đến doanh nghiệp kết quả tiếp nhận đăng ký phân loại doanh nghiệp; lưu trữ tài liệu đăng ký theo quy định của pháp luật.

          Việc thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định và Doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về tài liệu chứng minh tuân thủ tiêu chí phân loại doanh nghiệp. Cơ quan tiếp nhận kiểm tra, xác minh khi có nghi ngờ những thông tin do doanh nghiệp tự kê khai; xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật...

                                                                             VTH