Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025.

06/09/2023 - 15:34 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025.

Kế hoạch nhắm thực hiện có hiệu quả nội dung bảo vệ môi trường, cấp nước sạch, an toàn thực phẩm là lĩnh vực trọng tâm ưu tiên trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, góp phần tạo ra môi trường sống ở nông thôn an toàn, bền vững; Xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.


Hình ảnh: Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến 2025 có 95% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt quy chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương với tiêu chuẩn 100 lít/người/ngày; Đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt quy mô hộ gia đình cho các hộ dân tại những khu vực chưa có khả năng tiếp cận với nước cấp tập trung, vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn; Ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn; 90% chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại được thu gom và xử lý; Ít nhất 50% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả; Ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và 80% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường; Có 95% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom và xử lý theo đúng quy định; Có 100% chất thải rắn và 50% nước thải sản xuất của các làng nghề truyền thống được thu gom và xử lý theo quy định; Có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm; Ít nhất 85% hộ gia đình nông thôn và 100% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng và quản lý sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh và cập nhật nội dung cấp nước sạch nông thôn vào quy hoạch nông thôn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt nông thôn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, suy thoái nguồn nước.

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch và quản lý đất đai liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường, cấp nước sạch và an toàn thực phẩm; Rà soát, hoàn thiện quy hoạch nông thôn của các xã, huyện theo hướng tích hợp các nội dung về bảo vệ môi trường, cấp nước sạch và an toàn thực phẩm; Chủ động bố trí quỹ đất phục vụ cho các công trình nước sạch, bảo vệ môi trường trong kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Rà soát, nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách về huy động nguồn lực, quản lý, vận hành công trình cấp nước sạch và công trình xử lý chất thải trên cơ sở hợp tác công - tư; Khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường nông thôn, cấp nước sạch và an toàn thực phẩm cho các vùng khó khăn; Sản xuất phân hữu cơ, tái chế và tái sử dụng chất thải.

Rà soát, cập nhật, chuyển giao và ứng dụng công nghệ về cấp nước và bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện của huyện, thị xã, thành phố theo hướng giảm chi phí đầu tư và vận hành, kỹ thuật vận hành đơn giản, thân thiện với môi trường; Ưu tiên lựa chọn các công nghệ sản xuất trong nước, công nghệ hiện đại, tuần hoàn và thân thiện với môi trường.

Rà soát, xây dựng và ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn và các định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá về bảo vệ môi trường, cấp nước sạch và an toàn thực phẩm.

Tăng cường chuyển đổi số trong thực hiện các nội dung của Chương trình; Lồng ghép việc triển khai xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường, cấp nước sạch và an toàn thực phẩm trong Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025.

Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giám sát của cộng đồng về an toàn thực phẩm; Phát triển các tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm; Tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và năng lực về tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm cho chủ thể sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức hướng dẫn, triển khai các nội dung về cung cấp nước sạch nông thôn; xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp; thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn; ATTP nông lâm thủy sản; xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn quy mô hộ gia đình và cấp thôn đồng thời tổng hợp nhu cầu, dự kiến phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trong Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025 và kế hoạch hằng năm; Theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn và triển khai các nội dung về công tác vệ sinh cá nhân; chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho hệ thống cấp nước tập trung.

Các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan: Căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, cấp nước sạch và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình và các mục tiêu, nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch; chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra, bảo đảm tiến độ và hiệu quả; định kỳ và đột xuất báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành phụ trách theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp: Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thành viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp xây dựng, vận hành, nhân rộng các mô hình về cấp nước sạch, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tham gia giám sát, phản biện đánh giá sự hài lòng của người hưởng thụ các mô hình đã triển khai./.

                                                                 Huyền Trang - VPĐP NTM