Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030

06/09/2023 - 15:29 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 3394/QĐ-BNN-KTHT về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030.

Theo đó, việc ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được giao tại Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược). Trong đó tập trung các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Rà soát, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản. Đặc biệt sớm tham mưu Chính phủ phê duyệt Nghị định cơ giới hoá, cơ giới hoá đồng bộ trong nông nghiệp.

 2. Xây dựng, hoàn thiện và áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản; tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn lao động; tiêu chí đánh giá năng lực chế biến và cơ giới hoá; hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các ngành hàng nông sản.

3. Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng các cụm liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ, các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, các trung tâm logistics, trung tâm đầu mối phục vụ cơ giới hoá nông nghiệp và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất phát huy thế mạnh từng vùng.

4. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản.

5. Rà soát, đánh giá nguồn nhân lực, xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo chuyên ngành cơ giới nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản; tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản.

6. Chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế để hợp tác chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số về cơ giới hóa và chế biến nông sản.

8. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các địa phương nhằm triển khai thực hiện mục tiêu, định hướng của Chiến lược đề ra; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết.

Kế hoạch cũng phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cơ giới hóa và chế biến nông lâm thủy sản. Đồng thời cũng đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan, từ đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo về Bộ (qua Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn để tổng hợp), trong đó đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ chưa hoàn thành, những khó khăn, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Lài Nguyễn – Chi cục Phát triển nông thôn