BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI VÀ BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

25/08/2022 - 15:18 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 18/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 áp dụng cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, nội dung của Bộ tiêu chí có 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và 61 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Nội dung của Bộ tiêu chí được làm căn cứ để 47/47 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt chỉ tiêu, tiêu chí để tiếp tục chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 được áp dụng đối với các xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức độ đạt theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

        Cụ thể, Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm có 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và 61 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, gồm các tiêu chí: Quy hoạch (1), Giao thông (2), Thủy lợi và phòng chống thiên tai (3), Điện (4), Trường học (5), Cơ sở vật chất văn hóa (6), Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (7), Thông tin và truyền thông (8), Nhà ở dân cư (9), Thu nhập (10), Nghèo đa chiều (11), Lao động (12), Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (13), Giáo dục và Đào tạo (14), Y tế (15), Văn hóa (16), Môi trường và an toàn thực phẩm (17), Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (18), Quốc phòng và an ninh (19). Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm có 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và 78 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, gồm các tiêu chí: Quy hoạch (1), Giao thông (2), Thủy lợi và phòng chống thiên tai (3), Điện (4), Giáo dục (5), Văn hóa (6), Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (7), Thông tin và truyền thông (8), Nhà ở dân cư (9), Thu nhập (10), Nghèo đa chiều (11),  Lao động (12), Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (13), Y tế (14), Hành chính công (15), Tiếp cận pháp luật (16), Môi trường và an toàn thực phẩm (17), Chất lượng môi trường sống (18), Quốc phòng và an ninh (19).

Để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tên, UBND tỉnh đã giao các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước, ban hành hướng dẫn thực hiện, đánh giá đối với các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc phạm vị quản lý; đồng thời, tham mưu, đề xuất điều chỉnh các tiêu chí phụ trách khi có văn bản điều chỉnh từ các Bộ, ngành Trung ương. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã để đảm bảo phát triển nông thôn mới bền vững.

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh, chủ trì triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh  đã giao các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở phụ trách các lĩnh vực của ngành tham mưu ban hành hướng dẫn các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao thuộc ngành phụ trách đồng thời tổng hợp dự thảo hướng dẫn về thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao do ngành Nông nghiệp và PTNT phụ trách thuộc Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh và tham mưu dự thảo Sổ tay hướng dẫn của ngành. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND dự thảo Sổ tay hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao thuộc Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh để tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ban hành, thực hiện.

           Như vậy, Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là căn cứ để 47/47 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2021 tổ chức rà soát, đánh giá đạt chuẩn theo giai đoạn 2022-2025. Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là căn cứ để xây dựng và triển khai kế hoạch  đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2021, các xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2021, là cơ sở để chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận, công bố và thu hồi quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025./.

                                                                        HTN