BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

15/03/2023 - 14:05 | Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 6/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 quy định cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Nội dung của Bộ tiêu chí được làm căn cứ để UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025.

 Cụ thể, Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm có hai nội dung tiêu chí, gồm: Tiêu chí chung bắt buộc và
Tiêu chí lự chọn. Tiêu chí chung bắt buộc quy định: 1. Xã phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 2. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm. Tiêu chí lựa chọn, quy định: 1. Xã phải có ít nhất một mô hình thôn, ấp thông mình (gồm các chỉ tiêu về Tổ công nghệ số cộng đồng, Giao tiếp người dân, thương mại điện tử, dịch vụ xã hội, du lịch thông minh (đối với thôn, ấp có sản phẩm, dịch vụ du lịch). 2. Xã phải đạt ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội, cụ thể như sau: Lĩnh vực về Tổ chức sản xuất (04 chỉ tiêu), lĩnh vực về Giáo dục (01 chỉ tiêu), lĩnh vực về Văn hóa (02 chỉ tiêu), lĩnh vực về Cảnh quan môi trường (3 chỉ tiêu), lĩnh vực về chuyển đổi số (6 chỉ tiêu), lĩnh vực về an ninh trật tự (5 chỉ tiêu), lĩnh vực về du lịch nông thôn (3 chỉ tiêu).

Hình ảnh: Đường giao thông nông thôn tại xã Sông Xoài - Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023


 Để thực hiện các chỉ tiêu,  tiêu chí trên, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, đánh giá đối với các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc phạm vị quản lý; đồng thời, tham mưu, đề xuất điều chỉnh các tiêu chí phụ trách khi có văn bản điều chỉnh từ các Bộ, ngành Trung ương. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của các xã trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo phát triển nông thôn bền vững.

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh, chủ trì triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu tham mưu ban hành hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực được phân công để hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đồng thời sẽ hoàn chỉnh dự thảo Sổ tay hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới các cấp giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh để tổ chức lấy ý kiến, trình cấp có thẩm quyền ban hành, triển khai, thực hiện.

           Như vậy, Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là căn cứ để các xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, là cơ sở để chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.                                                                         

                                                                                   Huyền Trang - VPĐP NTM